Planerne for skovrejsningsprojektet Eriksborg Skov er nu i høring

08-10-2021

Naturstyrelsen Søhøjlandet sender i dag et udkast til samarbejdsaftalen, og tilhørende miljørapport, for skovrejsningsprojektet Eriksborg Skov i offentlig høring.

Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen Søhøjlandet er enige om rammerne for en samarbejdsaftale om et stort bynært og grundvandsbeskyttende skovrejsningsprojekt ’Eriksborg Skov’ nord for Silkeborg.

I dag sendes planerne i offentlig høring i otte uger.

Høringsmaterialet er tilgængeligt på høringsportalen

Når høringen er afsluttet vil de indkomne høringssvar indgå i det endelige beslutningsgrundlag for eventuel indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen.

Såfremt samarbejdsaftalen vedtages gennemføres projektet ved, at Naturstyrelsen med medfinansiering fra Silkeborg Kommune løbende erhverver jord inden for projektområdet, og i fællesskab med Silkeborg Kommune, borgere og andre interessenter planlægger og forvalter disse som fredskovspligtige arealer. Det vil være frivilligt at sælge jord til projektet.

Offentligt møde

Som led i miljøvurderingen og udkast til samarbejdsaftalen afholdes et offentligt møde:

Tid: onsdag d. 3. november kl. 16.30 – 18.00

Sted: Silkeborg medborgerhus, Bindslevs Plads nr. 5, sal C

Alle er velkomne.

Om projektet

Den foreslåede skovrejsning vil strække sig hele vejen fra Grauballe til Nisset. Fra dette centrale område udgår der kiler mod syd og øst, der sikrer økologisk og rekreativ sammenhæng med den nye Hundredemeter Skov og den kommende grønne struktur i byudviklingsområdet øst for Eriksborgvej og videre til Gudenådalen. Skoven kan potentielt blive 300 hektar stor, hvis alle relevante arealer inden for det foreslåede projektområde kan erhverves.

Projektets primære formål er at sikre, at naturudvikling og byudvikling går hånd i hånd med udviklingen af den nye bydel Eriksborg og dermed skaber de bedste rammer for naturen såvel som for nuværende og kommende beboeres hverdagsliv og friluftsliv. Det er ligeledes et vigtigt formål at beskytte drikkevandsinteresserne, der er knyttet til grundvandsmagasinerne i området mellem Grauballe og Nisset.

Læs mere på projektets hjemmeside

Kontakt:

Naturstyrelsen: Anders Busse Nielsen, tlf: 5133 0692, e-mail: Obfuscated Email