Invitation til besigtigelse af naturprojekt ved Kollens Mølle

10-09-2021

Kom med på tur ved Kollens Mølle mandag d. 13. september kl. 17-18, og hør hvordan det går fremad med naturgenopretningen af Jeksen Bæk.

Naturstyrelsen er efter mange års planlægning i fuld gang med at gennemføre et naturgenopretningsprojekt af vandløbet ved Kollens Mølle i samarbejde med Skanderborg Kommune.

Projektets første etape med at afvande Kollens Møllesø og fjerne spærringen i form af den gamle fisketrappe og betonopstemning er overstået. I forbindelse med afvandingen er den oprindelige vandløbsbund opstrøms projektområdet dukket op på en længere strækning.

I den næste fase, som påbegyndes i uge 37, bortgraves sedimenteret materiale og vandløbsprofilen reetableres igennem søområdet.

Vandløbsrestaureringen vil på sigt sikre en jævn vandføring i Jeksen Bæk og forbedre vandløbets værdi som levested for et alsidigt dyre- og planteliv.

Hvis du høre mere om projektet, og tankerne bag, kan du møde op ved Kollens Mølle mandag den 13. september kl. 17-18, hvor Naturstyrelsens projektleder vil være tilstede.

Bemærk, at der er dårlige parkeringsforhold, så du kan komme til at parkere et stykke fra området. Husk gummistøvler, hvis du vil ind i området.

Læs mere på projektets hjemmeside