Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen vil samarbejde om skovrejsning i Silkeborg Nord

01-09-2021

Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen Søhøjlandet er enige om rammerne for en samarbejdsaftale om et stort bynært og grundvandsbeskyttende skovrejsningsprojekt nord for Silkeborg.

Den foreslåede skov har fået arbejdsnavnet Eriksborg Skov og vil strække sig hele vejen fra Grauballe til Nisset. Fra dette centrale område udgår der kiler mod syd og øst, der sikrer økologisk og rekreativ sammenhæng med den nye Hundredemeter Skov og den kommende grønne struktur i byudviklingsområdet øst for Eriksborgvej og videre til Gudenådalen. Skoven kan potentielt blive 300 hektar stor, hvis alle relevante arealer inden for det foreslåede projektområde kan erhverves.

Projektets primære formål er at sikre, at naturudvikling og byudvikling går hånd i hånd med udviklingen af den nye bydel Eriksborg og dermed skabe de bedste rammer for naturen såvel som for nuværende og kommende beboeres hverdagsliv og friluftsliv. Det er ligeledes et vigtigt formål at beskytte drikkevandsinteresserne, der er knyttet til grundvandsmagasinerne i området mellem Grauballe og Nisset.

Ny hjemmeside hvor man kan følge miljøvurderingen af projektet

Planerne om det nye skovrejsningsprojekt er omfattet af reglerne om miljøvurdering. Formålet med miljøvurderingen er, at belyse projektets væsentlige påvirkninger af miljøet under inddragelse af offentligheden.

En ny hjemmeside gør projektplanerne tilgængelige for alle.

Her kan man læse om baggrunden og formålet med projektet og orientere sig om miljøvurderingsprocessen.

Offentligt møde i uge 43

I månedsskiftet september/oktober sendes miljørapporten og forslag til samarbejdsaftale i offentlig høring i otte uger. Samtidig vil der blive inviteret til et offentligt møde i uge 43.

Når høringen er afsluttet vil de indkomne høringssvar indgå i det endelige beslutningsgrundlag for eventuel indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen.

Såfremt samarbejdsaftalen vedtages gennemføres projektet ved, at Naturstyrelsen med medfinansiering fra Silkeborg Kommune løbende erhverver jord inden for projektområdet, og i fællesskab med Silkeborg Kommune, borgere og andre interessenter planlægger og forvalter disse som fredskovspligtige arealer.

Det vil være frivilligt, om man som berørt lodsejer vil sælge jord til det mulige skovrejsningsprojekt.

Kontakt:

Naturstyrelsen: Anders Busse Nielsen, tlf: 5133 0692, e-mail: Obfuscated Email

Silkeborg Kommune: Kristian Nielsen, tlf: 5154 1118, e-mail: Obfuscated Email


Tal og fakta om offentlig skovrejsning

Et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Silkeborg Kommune om Eriksborg Skov vil være et vigtigt bidrag til Naturstyrelsens arbejde med at udmønte nationalpolitiske målsætninger om, at skovlandskaber med tiden skal udgøre 20-25 pct. af Danmarks areal. En målsætning der blev vedtaget af Folketinget i 1989 og sidenhen er fasthold af skiftende regeringer som et vigtigt virkemiddel i forhold til samfundsmæssige målsætninger og forpligtigelser i relation til både drikkevandsbeskyttelse, biodiversitet, klima, vandkvalitet og folkesundhed. Skovrejsning bidrager således til opfyldelse af hele 11 ud af FN’s 17 Verdensmål om en bæredygtig udvikling.

Skovene er det mest benyttede fritidstilbud i Danmark med over 70 mio. skovbesøg om året. I statsskove må publikum færdes overalt hele året. Friluftsliv har en positiv indvirkning på sundheden. Siden 1989 har Naturstyrelsen etableret mere end 100 bynære og grundvandsbeskyttende skove i Danmark, der tilsammen udgør mere end 13.000 hektar. De nye statsskove etableres oftest ved, at styrelsen køber private landbrugsarealer. Størstedelen af arealerne tilplantes med skov, men 20-40 % af de nye statsskove naturgenoprettes som enge, søer og vandløb.