Nyt vådområde ved Haderslev forbedrer vandmiljøet og naturen

31-08-2022

I april blev anlægsarbejdet i et vådområdeprojekt ved Sverdrup Bæk øst for Haderslev afsluttet og området kan nu bidrage til et bedre vandmiljø i Haderslev Fjord og større biodiversitet i lokalområdet.

Sverdrup Bæk slynger sig nu frit gennem det smukke landskab ved Haderslev Fjord. Foto: Naturstyrelsen Sønderjylland.

 

Sporene efter gravemaskinen er næsten væk i de lave enge langs Sverdrup Bæk. Det tidligere rørlagte vandløb er nu fritlagt og bugter sig gennem engene. Lige før påsken blev anlægsarbejdet i det nye vådområde øst for Haderslev afsluttet og i juni blev der lagt sidste hånd på at retablere en markvej, der blev brugt som adgangsvej under anlægsarbejdet. Området skal være med til at tilbageholde næringsstoffer, så vandmiljøet i Haderslev Fjord i fremtiden har bedre chancer for at opnå en god tilstand.

 

Når efteråret og vinteren kommer med store regnmængder, vil overfladevandet strømme til Sverdrup Bæk og oversvømme de omkringliggende enge, så næringsstofferne bliver aflejret i engene i stedet for at blive ført med vandet ud i Haderslev Fjord.

 

Det kystnære område har allerede et rigt fugleliv og som en del af projektet er der etableret et bekkasinvandhul efter ønske fra lodsejer Peter Jacobsen og han er godt tilfreds med det nye vandhul: ”Bekkasinvandhullet er blevet godt og der er et større område omkring vandhullet, hvor der står 10 cm vand, det er rigtig godt for fuglelivet.” Derudover vil det åbne vandløb tiltrække vandlevende insekter og skabe grundlag for en bedre biodiversitet i området.

 

Samarbejde er nøglen til succes

 

Vådområdeprojektet er finansieret gennem Landdistriktsprogrammet som modtager midler fra EU og den danske stat, og projektet er blevet til på baggrund af et godt samarbejde mellem parterne. I projektet ved Sverdrup Bæk har der været et rigtig godt samarbejde mellem de lokale lodsejere, Haderslev Kommune, rådgiver WSP, entreprenør Birkedal, Landbrugsstyrelsen og Naturstyrelsen. 

 

Landbrugsstyrelsens Jordfordelingskontor har haft til opgave at få puslespillet med jordfordeling til at gå op i tæt samarbejde med mange lodsejere i lokalområdet. Jorden i selve projektområdet har ikke skiftet hænder, men der er fundet erstatningsjord uden for området, således at alle lodsejere kunne skrive under på, at deres lavbundsjorde kunne indgå i vådområdeprojektet. Processen med jordfordelingen kan være lang og det kræver en god portion tålmodighed fra de involverede lodsejere.

”Projektet har været lang tid undervejs og jeg troede en overgang, at det ikke ville blive til noget, men det gjorde det og der har været et godt samarbejde under hele forløbet. Især entreprenøren har været god til at informere, så jeg vidste, hvor langt de var”, siger Peter Jacobsen.

 

Vejret blev en udfordring

 

Anlægsarbejdet kom godt fra start efter en længere periode med tørvejr, så der var knap nok spor efter de tunge maskiner. Et par dage med kraftig regn gav dog udfordringer og da arbejdet i engene var afsluttet, måtte Naturstyrelsen efterfølgende sende Birkedal ud for at retablere en markvej, som var blevet kørt op af maskinerne under regnvejret.

”Jeg var ikke helt tilfreds med at entreprenøren skulle fortsætte med arbejdet i det vejr, for markvejen blev ødelagt. Man burde have stoppet arbejdet. Så havde det heller ikke været nødvendigt at reparere vejen bagefter. Men jeg er meget tilfreds med at den så blev lavet efterfølgende”, siger Peter Jacobsen, der ejer markvejen og som havde stillet den til rådighed i forbindelse med anlægsarbejdet.

 

De berørte arealer i projektet er permanent udtaget af drift, hvilket vil sige ingen gødskning, sprøjtning og jordbehandling, og lodsejerne har derfor modtaget en kompensation for de tabte indtægter. Arealerne kan fortsat afgræsses og bruges til jagt.  

 

 Se det endelige projekt i videoerne her under.

 

Video: Naturstyrelsen Sønderjylland

Fakta

 

  • Vådområdeprojektet Sverdrup Bæk er et projekt under Landdistriktsprogrammet og dækker et areal på 16 ha.
  • Projektet består af åbning af den rørlagte del af Sverdrup Bæk og samtidig er vandløbsbunden hævet i terræn, så vandet kan oversvømme de nærtliggende enge.
  • Ud over vandløbsregulering er der også afbrudt dræn, lavet overrislingszoner, etableret et vadested til kreaturer og udgravet et bekkasinskrab.
  • Målet er, at overfladevandet fra vandløb og dræn oversvømmer jorden i projektområdet i vinterhalvåret, så næringsstoffer bliver tilbageholdt og omsat i engene, i stedet for at løbe ud i Haderslev Fjord.
  • Projektet reducerer udledningen af kvælstof med 2637 kg N per år og drivhusgasudledningen reduceres med 58,7 tons CO2-ækvivalenter per år.
  • Området vil fortsat blive afgræsset med kreaturer og heste som før projektet.

 

 

Yderligere oplysninger:

 

Marc Hammer Holck
Biolog | Naturstyrelsen Trekantsområdet
+45 21 66 25 28 | Obfuscated Email

Lonnie Jessen
Biolog | Naturstyrelsen Sønderjylland
+45 72 54 35 21 | Obfuscated Email Obfuscated Email

 

 

 

Læs mere om projektet på Naturstyrelsens hjemmeside:

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/sverdrup-baek-vaadomraadeprojekt-realisering/