Er der havenisser på spil i Tisvilde og omegn?

09-02-2022

Nye tiltag for at forbedre naturen i skovene omkring Tisvilde har givet anledning til spørgsmål og undren fra skovgæster over at større områder er ryddet for opvækst og små indhegninger er sat op. Og nej, der er ikke tale om at der har været havenisser på spil, som et opslag på Facebook har lagt op til. Der er i stedet for tale om, at Naturstyrelsen har gennemført en række projekter, som har til formål at forbedre levesteder for dyr, planter, insekter, svampe mv.

De små ”haver” har ikke noget at gøre med en eventuel naturnationalpark i Tisvilde. Hegningerne er et led i at forberede skoven til at blive urørt. I den forbindelse fjernes invasive og oversøiske arter og en del rødgran.

Målet er at få en skov af hjemmehørende arter og en så artsrig skov, som muligt. Da Tisvilde Hegn blev plantet, var det for at dæmpe sandflugten og skabe et effektivt skovbrug. Derfor blev der ikke plantet buske ind i skoven og de har ikke senere indfundet sig i særlig nævneværdigt omfang. Derfor plantes der nu buske ind på de arealer, der er ryddet , så de blomstrende og bærbærende buske kan give føde til insekter og fugle i fremtiden, og senere være frøkilder for flere buske i skoven. På grund af vildtet er der hegn om indtil buskene er så robuste, at de bedre kan tåle bid.

Disse små indhegninger vil du kunne se i flere af de skove, der allerede er udpeget eller i de skove som udlægges som urørte med den nye udpegning af 30.000 hektar som regeringen har besluttet.

 Mht. fjernelse af Rynket Rose i klitterne, så er det det et tiltag, der har være i gang i flere år. Det handler om at få fjernet den invasive art Rynket Rose, som kvæler alle de hjemmehørende mindre arter i klitten. Også her handler det om at få en divers natur, med så mange hjemmehørende arter som muligt.

 Læs mere om naturprojekter i NST på https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/, eller bliv klogere på forvaltningen af Tisvilde Hegn på https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/nordsjaelland/omraadeplaner/tisvilde-hegn/