Naturnationalpark Gribskov - hvad kommer der til at ske med naturen?

11-02-2022

I nyheden her har vi samlet de næste skridt i tilblivelsen af den kommende naturnationalpark i Gribskov, og hvad det kommer til at betyde for naturen.

Rum, Rod og Råd skal give mere natur

I den kommende Naturnationalpark Gribskov vil naturen komme til at ændre sig ud fra de nye vilkår, som kort fortalt handler om at give naturen de tre R’er tilbage - Rum, Rod og Råd.

Rum (plads): I dag er vores skove generelt meget opdelte, lidt på samme måde, som landbrugets marker. Denne opdeling ændres med naturnationalparken, som bliver et større samlet område, hvor skellene mellem de forskellige skovtyper og de lysåbne naturtyper bliver gradvist udvisket, når naturen bestemmer. Grøfterne bliver lukket, og vådområderne genetableres, så skovmoserne genopstår. De sammenhængende områder giver mere plads og rum til, at de naturlige biologiske processer kan udfolde sig.

Rod: Fremover vil væltede træer få lov at blive liggende, og buske få lov at gro vildt, hvilket giver vildere naturoplevelser for de besøgende. Ligesom døde træer får lov at blive stående. Samtidig vil planteædende dyr som hjorte, stude og elge med deres færdsel og græsning skabe rod i skovbunden, og i den lysåbne natur. Et rod som er livsnødvendigt for mange af de små arter i naturen. Dyrenes græsning er en naturlig del af skovlandskabet, som samtidig giver gode livsbetingelser for mange andre arter.

Råd: Når både de stående døde træer og de væltede døde træer får lov at blive i skoven, fremfor at blive fjernet, bliver der i deres forrådnelsesproces skabt nye vigtige levesteder for svampe, insekter og planter.

Processen med myndighedsarbejdet er i gang

Før Naturstyrelsen kan gå i gang med at etablere Naturnationalpark Gribskov, foregår der et myndighedsarbejde, hvor der skal indhentes en række forskellige tilladelser. Det arbejde er Naturstyrelsen i gang med i netop disse uger. Når tilladelserne er på plads, går selve arbejdet med etableringen i gang. Som noget af det første skal der ryddes plads til hegnslinjen rundt om naturnationalparken. Samtidig vil der blive arbejdet med naturgenopretning, hvor der blandt andet bliver fjernet ikke-hjemmehørende planter og træer og lavet lysåbninger i de yngre bevoksninger. Der kommer mere end 20 porte/låger ind og ud af parken, og der vil blive lavet nye friluftsfaciliteter og formidling af mulighederne for nye naturoplevelser.

Når alt er klart bliver der sat planteædende dyr ud. Efter planen bliver der tale om krondyr, elge og stude.

Opdateret tidsplan for Gribskov Naturnationalpark

Tidsplanen for Gribskov Naturnationalpark er blevet opdateret på Naturstyrelsens hjemmeside om projektet. Da myndighedsarbejdet tager længere tid end først antaget, forventes naturnationalparken nu at åbne i december 2022.

Her kan du følge processen

Vi melder løbende nyt ud om etableringen af Naturnationalpark Gribskov, og har du spørgsmål til processen, kan du skrive til Naturstyrelsen Nordsjælland på:  Obfuscated Email

 

Læs mere om Naturnationalpark Gribskov