Naturstyrelsen genopretter naturen i Gribskov

14-02-2022

I den kommende tid vil der blive fældet træer i Gribskov – herunder i den kommende Naturnationalpark Gribskov. Hele området er er udpeget som urørt skov.

Fældningerne sker for at skabe bedre forhold for naturen i form af en lysere og mere varieret skov i overgangsfasen til urørt skov og naturnationalpark.

I den kommende tid fældes der primært rødgran. Det sker for at give mere plads til de hjemmehørende træarter som bøg, eg og birk, som har mange tilknyttede arter af dyr, svampe og insekter. Derved opbrydes  de skarpe grænser ogsaa mellem de tætte skovbevoksninger og de lysåbne naturtyper i skoven.

Nogle steder skabes der lysninger i de tætte, mørke rødgranbevoksninger, fordi lys til skovbunden skaber bedre levevilkår for flere plante- og dyrearter.

Nogle træer fældes og efterlades i skoven. Det sker for at få mere dødt ved. Døde træer og stammer i mange forskellige stadier af nedbrydning giver plads til en meget stor artsrigdom i skovbunden.

Forberedelser til den kommende naturnationalpark, som fx rydning af hegnslinje, genetablering af vådområder og andre aktiviteter, vil først ske, når alle de nødvendige godkendelser er på plads.

Træer bliver gjort gamle før tid
I Gribskov arbejdes der også med at gøre yngre træer naturmæssigt gamle. Det sker særligt i meget ensartede bevoksninger af rødgran og bøg. Barken og stammen beskadiges med vilje, så træet hurtigere bliver et godt levested for svampe og insekter og på den måde bidrager til endnu mere liv i skoven. Processen med at gøre træer naturmæssigt gamle kaldes for veteranisering.

Hold afstand til din egen sikkerhedsskyld
Af hensyn til sikkerheden vil Naturstyrelsen skille og afspærre dele af skoven, mens der fældes træer.

Her er det også vigtigt, at du altid holder en god sikkerhedsafstand til maskiner og skovarbejdere og respekterer anvisninger og afspærringer.