Veteranisering i Sønderjylland

07-02-2022

Naturstyrelsen Sønderjylland skal i de kommende år forberede en række skove til at overgå til urørt skov. . Naturstyrelsen Sønderjylland vil i løbet af 2022 informere om nogle af tiltagene som anvendes og i denne nyhed sættes der fokus på begrebet ”veteranisering.”

Dødt ved i urørt skov
Naturligt dødt ved i skovbunden - målet for veteraniseringen.

Veterantræer er betegnelsen for træer som grundet høj alder eller fysiske skader, og som følger heraf tilbyder særlige levesteder for andre organismer. Disse fysiske skader kan f.eks. være naturlige forekommende hulheder, større mængder dødt ved på træet og skader efter storm eller lynnedslag.

Veteranisering består i sin enkelhed i at gøre træer ældre end de egentligt er, ved at påføre træerne skader som de ellers ville have opnået med alderen. Skaderne kan variere meget, eftersom de skal efterligne naturlige skader og naturen er ikke simple. Det er ikke meningen at veteranisering skal slå træet ihjel, men at træet skal leve videre med sine skader, præcist som de naturlige veterantræer. Når Naturstyrelsen Sønderjylland anvender værktøj for at opnå veterantræer, kan man sige at vi anvender værktøj i stedet for tid, for at fremme processen

Veteranisering ved fældning og ringning - her i rødeg.Veteranisering ved fældning og ringning - her rødeg.

Naturstyrelsen Sønderjylland har en række områder med gammel urørt skov, hvor vi kan finde veterantræer som f.eks. i Bolderslev Skov eller Hingstbjerg i Gråsten Dyrehave. Dog forekommer der mange store områder uden veterantræer i de skove som skal overgå til urørt skov. I disse områder er træerne meget ens og uden skader, råd eller hulheder. Naturstyrelsen Sønderjylland kigger derfor i vores værktøjskasse med ”biodiversitets-fremmende-tiltag”, for at se hvilke værktøjer vi kan bruge for at fremme biodiversiteten i områder med lav biodiversitet, eller i områder hvor vi skal bevare en allerede høj biodiversitet. Veteranisering er et af de værktøjer som vi bruger i områder hvor f.eks. hydrologitiltag ikke er muligt eller i områder hvor aldersfordelingen er meget lille.

Naturstyrelsen Sønderjylland har foretaget veteranisering i bl.a. Søgård Skov, Gråsten Skovene og Pamhule. Så hvis du går i tur i en af disse skove, kan du se træer hvor der er skåret huller ind i træerne, træer hvor der af brændt ved foden af stammen, træer hvor noget af barken mangler eller træer hvor der er skåret riller til opsamling af vand. Alle disse tiltage er med til at skabe variation i skoven og dermed flere levesteder til andre organismer.

Der veteraniseres med ild og ringning.Der veteraniseres med ild og ringning.

Naturstyrelsen Sønderjylland har fokus på at skabe mange forskellige levesteder når vi veteraniserer træerne. Råd giver gode levesteder for svampe, fugle kan gemme sig i hulheder, nogle arter foretrække brændt træ og så videre. Der er også skabt nye levesteder der, hvor træer er fældet for at skabe lysninger og dødt ved. De træer som er fældet, bliver liggende i skovbunden for at skabe dødt ved, som nogle svampe og insekter har behov for. Træerne som ligger ned langs jorden, rådner hurtigt væk. Nogle insekter og svampe har behov for stående dødt ved, det vil sige træer som er i langsom forrådnelse. Derfor har Naturstyrelsen Sønderjylland ringet en rækker træer, som medføre at træet med langsomt går ud. Ringnings- og fældningstiltagene er ikke omfattet af begrebet veteranisering, da dette skaber dødt ved og ikke levende træer med skader.


Naturstyrelsen Sønderjylland har brugt alle tre værktøjer veteranisering, ringning og fældning for at skabe en mere varierende skov, så biodiversiteten kan flytte ind. Nedenfor kan du se nogle af de træer som er blevet behandlet i de nævne for at højne biodiversiteten i skovene. Fremadrettet vil du kunne opleve veteraniseret træer i flere af Naturstyrelsen Sønderjyllands skove.

Hvis du har spørgsmål til veteranisering kan du kontakte os på e-mail Obfuscated Email eller på telefon 72 54 35 00.