Vi fælder træer i skovene

21-01-2022

I de kommende måneder fældes både løvtræer og nåletræer i Søhøjlandets skove. Du vil derfor kunne møde skovarbejdere og store maskiner i skoven, og Naturstyrelsen opfordrer alle til at holde afstand og respektere skiltningen i områderne.

På sigt vil en stor del af statsskovene i Søhøjlandet være udlagt som urørt skov. Men i den kommende tid bliver der skovet store løvtræer i nogle områder af Sønderskoven, Vesterskoven, Velling Skov og Snabegård skov. Du vil derfor kunne møde store maskiner og skovarbejdere med motorsave på din tur i skoven.

Skovning af de store løvtræer skal sikre, at der kan leveres certificeret træ til danske savværker i en overgangsperiode frem til, at skovene lægges urørt. I løbet af fem år nedtrappes løvtræshugsten, indtil den helt ophører i 2026.

Læs mere om skovningerne og urørt skov

Sideløbende hugst af nåletræ

Sideløbende med at der fældes udvalgte løvtræer, er skovningsmaskinerne startet op igen til årets hugst af nåletræ. Det sker både i de kommende urørte skove, og i de øvrige skove, som fortsat drives efter principperne om naturnær skovdrift.

I de kommende urørte skove er det især oversøiske træarter, fx sitka, nobilis, douglas, grandis og tsuga, som skal skoves. Ved fældningerne af de ikke-hjemmehørende nåletræsarter gives der plads til de hjemmehørende træer, som har flere tilknyttede arter af dyr, svampe og insekter.

De konkrete bevoksninger af både løv- og nåletræer er inden hugst gennemgået for at vurdere, om der er særlige dyre- eller plantearter, der skal tages hensyn til.

Læs mere på hjemmesiden

Sikkerhed kommer først

Maskinerne kommer til at køre i de fleste skove omkring Silkeborg og de store hedeplantager omkring hovedvej A13.

Naturstyrelsen kan ved skiltning og afmærkning afspærre de dele af skovene, hvor der fældes træer af hensyn til sikkerheden.

Det er farligt at komme for tæt på, når der fældes træer, så alle skal respektere afspærringen. Selvom det kan være spændende at se træerne blive fældet, så skal man overholde sikkerhedsafstande på ca. 70 meter til arbejdende maskiner og skovarbejdere.

Kontaktperson: Thorbjørn Nørgård, Obfuscated Email, 40280571