Naturpleje med geder i Årup Skov.

05-07-2022
Geder som naturplejere i Årup Skov

I Årup Skov ved Aabenraa anvender Naturstyrelsen Sønderjylland geder til naturpleje på et areal. Arealet ønskes holdt lysåbent, til fremme af den lyselskende flora og fauna, og af hensyn til publikum.

Arealet, der er på ca. 2 ha., var skovbevokset indtil stormen i efteråret 2013 væltede træerne. Arealet var et af flere som Naturstyrelsen undlod at gentilplante med henblik på, at arealet fremadrettet skulle være lysåbent.

Arealet er højtliggende, og stærkt skrånende ned imod Aabenraa by, og byder på en formidabel udsigt over byen, til glæde for publikum, der ofte lægger vejen forbi.

Uden græsning eller anden kontinuerlig pleje af lysåben natur vil alle lysåbne arealer i Danmark vokse til i skov indenfor en kortere årrække. Det kan tage alt fra få år til op mod hundrede år .  For at undgå det, blev der derfor hegnet og udsat geder på det åbne areal sammen med et lille stykke af den tilbageværende træbevoksning i Årup Skov.

Grunden til at der her er valgt geder frem for kreaturer er, at geder hellere æder blade og kviste og dermed naturligt holder træopvækst nede. Hvis der er opvækst og buske tilstede, æderne gederne disse vedplanter, før de for alvor begynder at æde græsser og urter.

Arealet er "naturplejet" med 9-12 stk. geder i 3 sæsoner. Gederne går kun på arealet i sommerhalvåret. I foråret 2022, har plejen været suppleret med 2 heste, da det ville blive for stor en opgave for gederne både at holde den naturlige træopvækst nede og samtidig spise græsset.