Gribskov - naturnationalparken i den store skov

10-03-2022

Med en placering i Danmarks 4. største skovområde får Gribskov Naturnationalpark en helt særlig mulighed for, at naturen i parken kan udvikle sig med mange forskellige dyr, planter, insekter og svampe, som er tilknyttet levesteder i skove.

Sandskredssøen og Gribskov fra luften

Gribskovs vidtstrakte skovlandskaber indeholder en stor del af de skov- og naturtyper, som vi kender i Danmark. Der er både bøgeskove, egeskove, lave bevoksninger med birk, ellesumpe, områder med mørk granskov og masser af lysninger, skovsøer og moser. De mange forskellige naturtyper samlet i et så stort område giver naturen helt særlige betingelser og er med til at gøre naturen mere robust. Og netop den variation, som findes i dag - og områdets udstrækning med store sammenhængende skovområder - giver en unik mulighed for at skabe rigtig gode betingelser for de arter, som i dag er truede og sjældne og mangler levesteder. Det kan f.eks. være arter som sort træsmuldsvirreflue, rødbrystet maskebille eller grøngul pastelporesvamp, som findes i gamle skove med meget dødt ved. Luften i det store skovområde er også renere end mange andre steder – hvilket blandt andet giver mosser og laver særligt gode betingelser.

I naturnationalparken vil træerne få lov at rådne og falde sammen, så der er mere dødt ved til de insekter og svampe, der lever af at nedbryde træ. Dyrenes græsning vil give variation i skoven ved at dyrene holder nogle områder åbne og sørger for, at der kommer lys og sol ned til skovbunden. Dyrenes tramp laver små og vigtige forstyrrelser i skovbunden, og deres gødning flytter om på næringsstofferne og er i sig selv levested for mange andre arter. Variationen mellem lys og skygge er mange arters ”livret”, og giver levesteder til både dem, der holder af skygge, og dem, som trives i varme og lys.

Det er forventningen, at skovlandskabet på sigt vil udvikle sig, så man kan møde flere steder, hvor dyrene har græsset lysninger åbne, eller områder hvor træer er væltede af alder eller vejr. Stienettet er med til at sikre, at naturnationalparken også oplevelsesmæssigt er med til at fastholde den nuværende fornemmelse af, at færdes i en stor skov. Du kan dermed fortsat opleve Gribskov som ét af Danmarks største skovområder, hvor mange km vandreture, cykelruter og rideruter giver rig mulighed for en god dag i skoven.

Følg med i tilblivelsen af Gribskov naturnationalpark her:

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalpark-gribskov/