Rydning af rynket rose ved Agger Tange og syd for Hanstholm

30-11-2022

Rynket rose er en invasiv art, der spreder sig overraskende hurtigt – både ved rodskud og spredning af frø. Arten overskygger naturligt hjemmehørende arter og naturtyper udkonkurreres med faldende biodiversitet til følge. Hvis man ikke gør noget for at mindske forekomsterne af rynket rose, vil den på sigt ændre vores klitlandskaber markant, og flere sjældne arter vil forsvinde. Bl.a. har vi et særligt ansvar for at passe på f.eks. markfirben og planterne strandsnerle og skotsk lostilk, der er listet som rødlistet og sidstnævnte findes kun i Thy. Derfor arbejder vi på at reducere antallet af forekomster af rynket rose på Naturstyrelsens arealer.

Opgravningen af rynket rose startede d. 1. november for enden af Langemolevej på Agger Tange og i et område syd for Hanstholm. Metoden til bekæmpelse af rynket rose er nedgravning, hvor man graver forekomster af rynket rose ned i ca. 80-100 cm dybde og dækker materialet til med sand. Terrænet bibeholdes og arbejdet følges tæt ved et godt samarbejde mellem Naturstyrelsen Thy og entreprenøren, der udfører opgaven.

Tidligere var en dynamisk kystnatur ensbetydende med åbne afblæsningsflader, der tilgodeså bl.a. markfirben og flere arter af insekter. Den åbne sandflade er i dag mange steder erstattet af tilgroede klitter. Ved at lave åbne sandflader ved de gravede områder, vil disse dyregrupper i en periode opleve et større leve- og jagtområde. På sigt vil sandfladerne gro til igen, og den nuværende behandling vil ikke være til at spore, bortset fra den reducerede forekomst af rynket rose i landskabet.

 

Cornelia M. Christensen

Biolog