Beretning fra skovvandring i Oksbøl Skov 2022

05-09-2022

Som vanligt d. 2. torsdag i juni måned afholdt Naturstyrelsen Sønderjylland i samarbejde med Sønderborg Kommune, Vandsamarbejdet samt Oksbøl Skovs Frugtlaug årets skovvandring 2022 i Oksbøl Skov.

Til trods for vejrets luner i løbet af dagen deltog ca. 65 personer, som gerne ville høre noget om de nye tiltag som er blevet foretaget i løbet af 2021/2022. Mødestedet var ved de tidligere kolonihaver ”Kolonihaverne i Havnbjerg”, hvor Chef for Projekt og udvikling Susanne Vesten, Sønderborg Forsyning startede dagens vandring ved at fortælle om planerne for et nyt vandværk og formidlingsområde på det tidligere kolonihaveområde. Hertil supplerede Naturvejleder Andreas Hermann, Sønderborg Kommune om Udviklingsforum Nordals og de tiltag der gøres på egnen ifbm. Naturpark Nordals, med bedre adgangsforhold og sammenhæng f.eks. ml. kommunens og Naturstyrelsens arealer.

Biolog Dorthe Mikkelsen, fortæller om græsning i området. Foto: Sønderborg Kommune

Herefter gik turen videre nord på, mod de ny erhvervede arealer nord om den allerede etablerede skovrejsning. Iefteråret 2021 blev der gennemført en større jordfordeling, som resulterede i at de manglende arealer inden for indsatsområdet til drikkevandsbeskyttelse kunne erhverves.

 

Skovfoged Per Lorenzen, Naturstyrelsen Sønderjylland fortalte om de nye beplantninger og om hvordan planerne for de nye og eksisterende arealer vil blive ifht. hegnsætning/nedtagning, etablering af veje og nyt stiforløb, valg af træarter samt koblingen ml. det allerede etablerede og den nye skovrejsning. Igen kom Andreas Hermansen på banen og fortalte om plantesamfundet omkring mose og sø og de forventninger man har til Oksbøl Skov som trædesten; hvad vi kan forvente evt. vil indvandre over tid fra nærliggende områder og vil sprede sig naturligt i området.  

 

Turen gik også over den sydlige del hvor vi også tidligere har været forbi, for at få fulgt op på de nye kreaturhegninger. De arealer, som har været i udbud til afgræsning i 2022 er bortforpagtet og inden længe vil der være græssende dyr, at se på disse fortalte Biolog Dorthe G. Mikkelsen, Naturstyrelsen Sønderjylland, som også fortalte om de positive effekter græsningen har på området. Det vil være med til at holde arealer lysåbne, spredning af frø og er med til at skabe et mere varieret landskab.  

 

Turens sidste punkt var ved Oksbøl Skov Frugtlaug v. Peter Petersen som beskærer Oksbøl Skov frugttræer i den sydøstlige del. De skal i gang hertil efteråret, da det sidste par år, grundet corona, ikke har været muligt.

 

Borger lytter iverigt til oplæget Foto: Sønderborg Kommune

Afslutningsvis blev der budt på kage i massesiv og frisk brøndvand ved p-pladsen ved Havnbjergvej. Her var der godt gang i snakken og spørgsmål til de forskellige deltagende. Især ros for, at vi hvert år kan arrangere en ny spændende tur med nyt indhold – så nu må vi se hvad 2022/2023 bringer, som vi kan berette om til næste års skovvandring i 2023?

 

Det betyder, at den oprindelige plan for vej- og stianlæg kan gøres færdig, at naturarealerne op mod golfbanen kan komme til at hænge bedre sammen og at de sidste ca. 7 ha kan blive tilplantet.