God fremdrift i naturgenopretning af Søborg Sø

15-09-2022

Arbejdet med at genskabe en af Danmarks store søer ”Søborg Sø” er i fuld gang. De nødvendige arealer er erhvervet af Naturstyrelsen, eller lodsejerne er kompenseret for at tåle, at deres arealer bliver vådere som følge af den kommende sø. Naturstyrelsen er således ejer af ca. 480 ha mens 15 lodsejere har beholdt ca. 120 ha.

Projektets gennemførelse medfører, at en del af de træer og buske der findes i området skal fjernes. Særligt hvor der skal ske anlægsarbejder, vil det være nødvendigt at fjerne hele bevoksningen, mens bevoksninger i andre områder bevares helt eller delvist. Hvor der fremadrettet skal være f.eks. stier, vil træer, som vurderes at udgøre en risiko, også blive fjernet. Det har været en svær proces at finde en god balance mellem bevarelse og fjernelse – hensyn som f.eks. landskabsæstetik, vandkvalitet, fisk og fugleliv har skullet balanceres. Fjernelsen af træer og buske er netop gået i gang, og den fjernede biomasse vil blive omdannet til flis, som der vil blive god brug for på varmeværkerne i den kommende fyringssæson.

Den 8. september blev der holdt et informationsmøde for de berørte lodsejere og organisationer. Her kunne de omkring 50 fremmødte bl.a. høre om de planlagte anlægsarbejder, myndighedsgodkendelserne, de kulturhistoriske forundersøgelser, det fremtidige behov for græssende dyr til naturpleje, og den delvise fjernelse af træer og buske der skal gennemføres som følge af projektet.

Rådgivningsfirmaet WSP står for detailprojekteringen, og har i øjeblikket fokus på hvorledes f.eks. stier og diger skal anlægges på den flere steder meget bløde jordbund, der findes i området. Derfor foretages der i disse dage undersøgelser i området, der sammen med resultaterne fra andre tidligere gennemførte jordbundsundersøgelser, endeligt skal belyse jordens bæreevne. Resultaterne herfra kan få betydning for den endelige placering og udformning af f.eks. stierne samt projektets samlede etableringsomkostninger.

Projektet har til nu fulgt tidsplanen, og det forventes at detailprojekteringen vil være færdig i løbet af efteråret. Herefter skal der søges om en række tilladelser hos især Gribskov Kommune.

Forventningen er at anlægsopgaverne kan udbydes til næste foråret, anlæg kan udføres i sommeren 2023 og en indvielse kan ske i efteråret 2023. Her vil pumperne blive slukket, og Slettemosevandløbet fra Esbønderup blive ledt ind i søen.

Det forventes, at der efterfølgende vil gå ca. 1½ år før søen er fyldt med vand. Og det store naturområde på 600 ha vil fremstå med en stor lavvandet sø på ca. 335 ha. samt omkringliggende engarealer.