Vi laver naturgenopretning i Nørlund Plantage og fælder derfor udvalgte træer

10-08-2023

I den kommende tid fælder vi træer i Nørlund Plantage. Det sker, fordi Nørlund Plantage er udpeget til urørt skov i forbindelse med udpegningen som naturnationalpark i 2022. Fældningerne sker for at skabe en lysere og mere varieret skov i netop overgangsfasen til urørt skov. I den kommende tid vil der blive foretaget hugst i Nørlund Plantage for første gang siden plantagens udpegning til naturnationalpark.    

Vi fælder primært de træer, der ikke oprindeligt voksede i Danmark. Det sker for at give plads til de hjemmehørende træer, som har flere tilknyttede arter af dyr, svampe og insekter.

Større tiltag som fældninger af mere omfattende skovområder eller rydning af hegnslinjer kan først ske, når den videre proces for etablering af naturnationalparken er fastlagt.

Aktuelt arbejde i skoven

Der fældes primært træer, der ikke oprindeligt voksede i Danmark, det vil sige sitkagran og douglasgran, derudover fældes også rødgran. Arbejdet vil foregå i områder med ensartede tætte bevoksninger i alderen 40-50 år. Bevoksningerne er oftest blandingsbevoksninger, hvor de tre arter findes i forskelligt blandingsforhold. Fældningerne sker for at give plads til hjemmehørende træer, som har flere tilknyttede arter af især svampe og insekter. Træet anvendes til gavntræ eller oparbejdes til flis til energiformål – indtægterne anvendes til andre naturformål.

Nogle træer fældes og efterlades i skoven. Det sker for at få mere dødt ved. Døde træer og stammer i mange forskellige stadier af nedbrydning giver plads til en meget stor artsrigdom i skovbunden.

Træer bliver gjort gamle før tid

I skovene arbejder vi også med at gøre yngre træer naturmæssigt gamle. Med forskellige indgreb beskadiger vi bark og stammer, så træet hurtigere bliver et godt levested for svampe og insekter og på den måde bidrager til endnu mere liv i skoven. Processen med at gøre træer naturmæssigt gamle kaldes for veteranisering.

Hold afstand for din egen sikkerheds skyld

Naturstyrelsen viser med skilte, hvor i skoven, der fældes træer. I visse tilfælde kan der også være en midlertidig afspærring af hensyn til sikkerheden for alle, der besøger skovene.Som bruger af skoven bør du altid holde god afstand til maskiner og skovarbejdere og respektere anvisninger og afspærringer – for din egen sikkerheds skyld. 

Hvis du har spørgsmål til arbejdet i skoven, er du velkommen til at kontakte den lokale enhed af Naturstyrelsen på Obfuscated Email.

Du kan læse mere om urørt skov her:
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/

Og finde information om naturnationalparker her:
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparker/