Plan for 1. etape af naturbælte ved Rødby er i høring frem til 19. februar 2023

10-01-2023

Femern A/S, Naturstyrelsen og Lolland Kommune har de sidste år samarbejdet om mere offentlig natur i området omkring Rødby. Projektet går nu ind i næste fase - anlægsfasen. Planen for de første 20 ha er nu klar til høring og forventes tilplantet med skov i foråret 2023.

Kort over planteplan
Kortet viser planteplanen for de nye skovstykker

Arealet ligger midt i Femern A/S’ anlægsområde, og derfor vil det i første omgang ikke være muligt for publikum at komme ind på arealet. På sigt bliver der skabt offentlig adgang til arealet, og der etableres et stisystem.

Den foreslåede plan fremgår af ovenstående kort. Der anvendes primært hjemmehørende arter i tilplantningen såsom, stilk-eg, avnbøg, lind og skovfyr med enkelte holme af rødel og lærk. Skoven vil indgå som en del af Femern A/S klimaindsats, og der plantes derfor med høj plantetæthed. Brynene rundt om bevoksningerne vil bestå af hjemmehørende blomstrende buske og træer til glæde for sommerfugle, bier, fugle m.fl.

I de næste fire uger er der mulighed for at komme med kommentarer og forslag til planen.

Kommentarer sendes til Naturstyrelsen Storstrøm på Obfuscated Email og mærkes ”1. fase Rødby”.

Kommentarer skal være Naturstyrelsen i hænde senest den 19. februar 2023