Miljørapport for skovrejsningsprojektet Højballe Skov ved Horsens sendes i høring den 11. januar 2023

11-01-2023
Projektområdet for Højballe skov med Hansted skov i baggrunden. Formålet med skovrejsningen er blandt andet for beskytte grundvandet.

Naturstyrelsen har sammen med Horsens Kommune og Horsens Vand A/S indgået et samarbejde om skovrejsning ved Højballegård vandværk. I perioden fra 11. januar til 8. marts sendes samarbejdsaftalen og miljørapport for Højballe Skov i otte ugers offentlig høring. Som en del af høringen afholdes et offentligt møde i Kulturhuset Gedved den 6. februar

Grundvandsbeskyttende skovrejsning

Projektområdet ligger øst for Egebjerg, nord for Horsens by. Det primære formål med skovrejsningen er, at beskytte Højballegårdværkets centrale indvindingsopland omkring kildepladsen. De store drikkevandsinteresser, der er knyttet til grundvandsmagasinerne i området sikres derved for fremtiden.

Samtidig er formålet, at skovrejsningen skal skabe merværdi ved at udvikle et stort og bynært skov- og naturområde med nye muligheder for både naturen og friluftslivet.

Skovrejsningen vil bidrage til Horsens Kommunes ambitiøse klimamålsætning om at være CO2-neutral allerede i 2030. 

Projektområde på 488 hektar

I løbet af 2021 og foråret 2022 er der gennemført lodsejermøder og en forundersøgelse (screening) af et større interesseområde på i alt 828 hektar og miljøvurdering af det foreslåede projektområde. På den baggrund foreslås et projektområde, der omfatter det mest følsomme indvindingsopland omkring Højballegårdværkets kildeplads, svarende til et bruttoareal på 488 hektar. Projektområdet ligger på ryggen af det brede øst-vest orienteret bakkedrag Gedved Bakke. I efteråret 2022 er der udarbejdet miljøvurdering for hele det foreslåede projektområde.

Såfremt samarbejdsaftalen vedtages gennemføres projektet ved, at Naturstyrelsen med medfinansiering fra Horsens Kommune og Horsens Vand A/S løbende erhverver jord inden for projektområdet

Det vil være frivilligt, om man som berørt lodsejer vil sælge jord til det mulige skovrejsningsprojekt.

Miljøvurdering og offentlig høring fra 11. januar til 8. marts 2023

Planerne om det nye skovområde er omfattet af reglerne om miljøvurdering. Formålet med miljøvurderingen er, at der under inddragelse af offentligheden tages hensyn til planer, programmer og projektets sandsynlige positive og negative indvirkninger på miljøet, socialt og økonomisk.

I perioden fra 11. januar til 8. marts sendes miljørapporten for Højballe Skov i otte ugers offentlig høring. Som en del af høringen afholdes et offentligt møde d. 6. februar kl. 17-18.30 i Kulturhuset Gedved, Egebjervej 1, 8751 Gedved. Tilmelding via projekthjemmesiden. 

Det samlede Høringsmateriale er tilgængeligt på www.hoeringsportalen.dk

Læs mere om projektet på projekthjemmesiden: www.naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/hoejballe-skov/