Rødgranplantage bliver til ny vinteregeskov

16-01-2023

En rødgranplantage nær Rytterknægten i Almindingen bliver fældet i starten af 2023. Når rødgranerne er væk, plantes der ny skov bestående af vintereg og andre løvtræer. Med tiden bliver den nye skov til levested for planter, insekter, fugle og pattedyr, blandt andet den sjældne og truede Bechsteins flagermus, som i Danmark kun findes her på Bornholm.

Vintereg vokser i Almindingen bl.a. på Ekkodalens skrænter. Fremover vil skovområderne med vintereg blive større.

Rødgranerne som fældes er plantet i 1962 og er nu store nok til at de kan anvendes i træindustrien. Efter rødgranerne er fældet, bliver der plantet unge vinteregetræer. Vintereg er i modsætning til stilkeg ikke almindelig i Danmark og udgør kun 5 procent af landets egetræer. Vinteregene er sået med brug af agern som er indsamlet fra vinterege i Almindingen. Ud over vinteregene plantes der også avnbøg og blomstrende buske og træer, så den nye skov bliver varieret.

Blad fra vintereg til venstre, blad fra den mere almindelige stilkeg til højre.

Den nye vinteregeskov gavner naturen på flere måder. Dels bliver der flere af vinteregene, som i forvejen vokser bl.a. på Ekkodalens skrænter og omkring Christianshøj, og beplantningen vil binde flere af de eksisterende vinteregeskove sammen. En varieret egeskov kan desuden rumme en større artsrigdom end en rødgranplantage, og den nye skov vil på sigt gavne mange arter af insekter, fugle og flagermus. I den nuværende vinteregeskov lever Bechsteins flagermus, der er sjælden i Europa og som i Danmark kun findes på Bornholm.

Kortet viser den del af skoven, hvor rødgranerne fældes, markeret med blåt.

Når rødgranerne er fældet vil Bechsteins flagermus bedre kunne passere området og dermed får de en transportkorridor til andre dele af skoven. Efterhånden som den nye skov vokser op vil arten også kunne søge føde i skoven, og når egetræerne er blevet gamle og begynder at få huller og hulheder vil flagermusene kunne overvintre og yngle i træerne.


Bechsteins flagermus. Illustration: Ben Woodhams.

Stier og mountainbikespor
Mens rødgranerne fældes, fraråder vi færdsel i plantagen af sikkerhedshensyn. Det vil heller ikke kunne undgås, at der sker skader på de stier og mountainbikespor, der findes i området, når der køres med de store skovningsmaskiner. Stier og spor vil skulle udbedres efter arbejdet er overstået, og Naturstyrelsen giver de frivillige sporbyggere fra Trailbuilders Bornholm økonomisk støtte til materialer og værktøj til dette arbejde.

Del af EU-naturprojekt
Tiltagene er en del af det EU-støttede projekt LIFE Open Woods, som har til formål, at øge potentialet for biologisk mangfoldighed i skov. Projektet understøtter omstillingen fra produktionsskov til en rigere skovnatur med højere biologisk mangfoldighed.

Læs mere om LIFE Open Woods

Kun første skridt
Efterhånden som de øvrige rødgranplantager omkring Rytterknægten bliver fældet frem mod 2030, forventer Naturstyrelsen også at plante vinteregeskov i de fleste af disse områder.

Se video om Bechsteins flagermus og indsatserne for at hjælpe den