Vi fælder i Kalø skovene

18-01-2023

I den kommende periode vil der blive fældet en del i Kalø Skovene. Det sker, fordi vi skal sikre dels træ til savværkerne, dels skal forberede skovene på deres kommende status som urørt skov, hvilket vil sige, at vi ændrer den hidtidige drift af skovene.

Skovningsmaskinen er her i færd med at fælde løvtræ.

Du vil som bruger af Kalø skovene derfor kunne opleve skovene i en noget anden tilstand end den du måske er vant til, idet vi vil fælde træer mange steder, og der vil blive fjernet en hel del træ.

Hvad kan man møde som skovgæst?

Under fældningerne vil vi forsøge at tage mest mulig hensyn til de mange besøgende, men en påvirkning kan desværre ikke helt undgås. Træfældningen vil søges afgrænset i mindre områder ad gangen – dog kan vi være nødsaget til at fælde træer på spredte lokaliteter, hvis det fortsætter med det våde vejr.

Vi gennemgår løbende alle skovvejene, så de er nogenlunde farbare. Der kan dog i visse områder, og særligt i våde perioder, forventes jord og evt. mudder på skovvejene. Brug derfor gerne støvler / gummistøvler på turen. Når vejene bliver tørre igen, vil vi skrabe dem fri for jord og mudder.

Afmærkede stier og trampestier friholdes så vidt muligt for grene mv., men vil først blive endeligt ryddet, når træfældningen i området er afsluttet.

 Kørespor i skovbunden kan komme til at virke voldsomme når vejret er vådt og når der køres flere gange i samme spor.

 

Skilte i skoven

Vi opsætter skilte med information om aktiviteterne mv. Herunder sikkerhedsinformation – fx skal der holdes god sikkerhedsafstand til skovningsmaskinen. Hvis oversigtsforholdene er dårlige, vil vi enkelte steder være nød til at spærre for adgangen med midlertidige afspærringsskilte eller bånd af hensyn til de besøgendes sikkerhed.

Vejledende skilte med anbefalet alternativ rute kan forekomme på strækninger med meget maskinkørsel.

 Skovningsmaskinen tynder her ud i nåletræsbevoksning.

Aktiviteter i skoven  

Træfældning udføres primært med skovningsmaskine - og enkelte steder vil du møde en skovarbejder med motorsav.

Efter træerne er fældet, samles de sammen af en udkørselsmaskine, som transporterer træet til en skovvej og ligger det i en stak.

Endelig bliver træet afhentet af lastbiler og transporteret væk fra skoven til savværker og varmeværker.

Udkørselsmaskinen henter det fældede træ ud af skoven og kører det til en opsamlingsplads, hvor træet samles i store stakke, hvorfra det hentes af lastbiler inden det køres til enten sav- eller varmeværker.

Faktaboks

Naturgenopretningshugsten sker primært i områder med ensaldrende nåletræer og der fældes for at skabe variation i bevoksningerne. Der fældes ujævnt, så der opstår lysninger og overgangszoner med indre skovbryn.

I bevoksninger af oversøiske træarter vil de fleste træer blive fjernet. Ca. 87 % af hovedskovningerne sker i sitkagran og 11 % i grandis. Dog bevares meget gamle træer, ligesom en mindre andel vil blive bevaret for variation, skovklima, friluftsliv mv. Som eksempel kan nævnes, at 30-40 % af træerne i den mindre Thuja-bevoksning i Hestehaveskov bevares.

Oversøiske træarter er arter, der ikke naturligt vokser i Danmark, men som er ført hertil fordi man i skovbruget fandt disse arters kvaliteter interessante i produktionen af tømmer. Oversøiske træarter er dog biologisk uinteressante i Danmark, idet de ikke indgår i et naturligt samspil med andre arter i skoven, sådan som de hjemmehørende træarter gør det.

Savværkshugsten skal sikre, at der kan leveres certificeret løvtræ såsom bøg til danske savværker i overgangsperioden til urørt skov. Træer med størst værdi for biodiversiteten bevares, og der tages hensyn til registrerede fortidsminder, fuglereder og anden sårbar natur. 

 

 På kortet nedenfor kan du se hvilke områder, der primært omfatter oversøiske træarter sitkagran og grandis. Disse bevoksninger er planlagt skovet helt. 

 

 

På dette kort kan du se hvilke områder vi har planlagt at fælde træer i bevoksningerne. Blå og grøn markering er hhv. naturgenopretningshugst og savværkshugst.