Søborg Sø – anlæg af søen starter til efteråret

06-07-2023

Nu er genskabelsen af Søborg Sø i Nordsjælland et skridt nærmere realisering. Naturstyrelsen har netop indgået aftale med entreprenørfirmaet Arkil a/s, som skal stå for det store arbejde med at anlægge søen.

Kommende Søborg SøNaturstyrelsen forventer, at det konkrete arbejde med at anlægge Søborg Sø kan starte i efteråret 2023, når de nødvendige tilladelser til anlæggene er på plads. Det drejer sig bl.a. om at udgrave indløb og udløb til søen, etablere diger, opfylde grøfter samt at etablere stier og parkeringspladser. I den sydlige del af søen vil der blive anlagt et boardwalk – en lav træbro for gående ud over søfladen, så det bliver muligt at få en unik oplevelse af søen og fuglelivet mv.

”Vi er meget glade for, at det bliver muligt både at genskabe Søborg Sø og få lavet friluftsfaciliteter, som fx en boardwalk, inden for den økonomi, der er til rådighed i projektet. Det bliver et unikt naturområde, hvor jeg er sikker på, at oplevelsen med at gå ud over søen bliver ganske særlig”, siger Jens Bjerregaard Christensen, skovrider i Naturstyrelsen Nordsjælland.

Projektet med at genskabe Søborg Sø omfatter et stort samlet naturområde på ca. 600 hektar. Heraf bliver ca. 338 hektar til en lavvandet sø. Det er forventningen, at de pumper, der i dag holder området tørt, vil kunne slukkes i 2024 hvorefter søen langsomt fyldes op med vand. Bliver der ikke for meget tørke vil søen forventeligt være fyldt op i 2026. Det undersøges i øjeblikket om den del af søen, der ligger syd for Bygaden, kan påbegynde opfyldning allerede i år.

I den nordvestlige del af området skal et dige forhindre søen i at løbe ud i Landkanalen. Diget skal delvist opbygges på en meget blød jordbund. Opbygningen skal derfor ske meget langsomt, hvilket er hovedårsagen til, at pumperne først kan slukkes i 2024.

De anlægstiltag der skal ske omfatter blandt andet følgende:

-          Der skal laves et indløb til søen i den sydlige ende af projektområdet, hvor starten af Landkanalen med Slettemosevandløbet føres ind i søen.

-          I den nordlige del af området graves et udløb fra søen til Landkanalen. Udløbets udformning bestemmer højden af søens vandflade.

-          Diget langs Landkanalen udbygges, og der anlægges et cykel/gangsti oven på diget i den nordvestlige del af området.

-          Tre parkeringspladser skal anlægges – én ved pumpestationen, én ved Toftevej/Gillelejevej. Derudover ønskes der anlagt én vest for Søborg by.

-          Pumper i pumpehus skal slukkes, og her skal etableres en udstilling, som fortæller hele afvandingshistorien for området.

Derudover etableres en træbro (boardwalk) ud i søen, så det er muligt at opleve søen fra vandfladen. Der skal også anlægges cykel, vandre og ridestier rundt om søen, i alt ca. 12,5 km.

Den samlede økonomi til projektet bliver godt 120 mio. kroner.

Naturstyrelsen og Arkil A/S underskriver kontrakt

Billede: Naturstyrelsen og Arkil A/S underskriver kontrakten på anlæg af Søborg Sø

Hen over sidste efterår/vinter har Naturstyrelsen fået gennemført en række opgaver i projektområdet for at gøre klar til anlæg af søen. Der er blandt andet ryddet en del træer i området, og der er gennemført forundersøgelser en række steder af Nordsjællands Museum.  Nogle steder er der fundet rester fra tidligere tider for eksempel et par huse fra jernalderen. Det har et par steder betydet at anlægstiltagene er flyttet.

Følg genskabelsen af Søborg Sø på: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-soe/