LifeForFit Fremtidssikring af vores nåletræsplantager

21-03-2023

I de sønderjyske statsskove er godt 300 hektar med i et projekt kaldet LifeForFit. De 300 ha. er fordelt i hhv. Frøslev, Bommerlund, Årtoft/Torp samt Rugbjerg Plantager. Ingen arealer kommer således fra de potentielt kommende urørte skove.

LifeForFit-Projektet i Naturstyrelsen Sønderjylland

Efter orkanerne i 1999 og 2013 gentilplantede vi de sønderjyske plantager så de blev mere stabile bevoksninger, bestående af flere blandede træarter. Således var andelen af plantede løvtræer efter de 2 orkaner på ca. 50 % af plantetallet, og de resterende 50 % består af mere stabile nåletræer i blanding for at øge variationen samt mindske risikoen for stormfald, bille angreb mm på artsniveau. Men vi kan altid gøre mere….. og her kommer LifeForFit ind i billedet…

Men hvad er LifeForFit?

LifeForFit står for ”LIFE Forest Fit for Future”, og er et 8 årig projekt under EU's LIFE program. Projektet gennemføres i samarbejde med mere end 20 partnere/skovejere, der sammen fokuserer på at samle eksisterende og ny viden om naturnær skovdrift. Der er tale om såvel statslige som private skovejere, ligesom projektet også inkluderer skovområder syd for grænsen i Schleswig-Holstein. 4200 hektar er med i projektet, fordelt på 220 forskellige lokaliteter.

Der arbejdes efter principperne for Naturnær Skovdrift, der kort kan beskrives som ønsket om en større variation i såvel alders- som artssammensætning. Det kan illustreres ved hjælp af nedenstående figur:

Figur 1.:  Illustrerer ønsket om at en ens aldrende og artsfattig nålebevoksning over tid bliver til en mere varieret skov med flere arter og trægenerationer i blanding

 

For at bringe nåleplantagerne hen imod en mere naturnær, stabil og varieret tilstand arbejdes der med 10-12 forskellige modeller – såkaldte aktioner. Blandt de mest anvendte modeller kan eksempelvis nævnes:

     -    Konvertering af ældre homogene nålebevoksninger ved

           underplantning med stabile træarter

     -    Konvertering af svækkede nålebevoksninger under opløsning

     -    Fremme af naturlig foryngelse ved lysstilling og jordbearbejdning i

           ældre bevoksninger

     -    Konvertering af udtjente pyntegrøntsbevoksninger til noget mere

            varieret skov

     -    Pleje af naturlig forynget nål

Projektet indeholder også en langsigtet erfaringsopsamling, der koordineres af Københavns Universitets. Herfra varetages forskningsdelen, der kort fortalt beskriver og klarlægger skovbevoksningernes udgangspunkt – de såkaldte reference bevoksninger, der så løbende evalueres og måles på over de næste trægenerationer.

Men tilbage til det sønderjyske…

De modeller vi primært arbejder med i de sønderjyske plantager er følgende:

   -     Konvertering af ældre ens aldrende nålebevoksninger – 

         ca. 120 hektar

   -     Lysstilling under ældre nålebevoksninger af stormfaste arter med

         henblik på fremme af naturlig foryngelse – ca. 10 hektar

   -     Konvertering af nål i opløsning i yderbryn – ca. 10 hektar

   -     Konvertering af pyntegrønts bevoksninger – ca. 35 hektar

   -     Pleje af naturlig forynget nål i en højde på ca. 1½ meters højde –

         ca. 125 hektar

Selvom der forsat plantes nåletræer i plantagerne er en stor del af de planlagte plantninger dog løvtræer – fortrinsvis Eg og Bøg. Når vi planter løvtræer i plantagerne er hegn et must i bevoksningernes første 6-8 års levetid. Det skyldes at de nyplantede løvtræer er en eftertragtet spise for hjortevildtet. Da vi forsat har en del hegn i plantagerne efter gentilplantningen efter orkanen i 2013, venter vi til sidst i projektets periode med nye plantninger, der kræver hegn. Derved regner vi med at have fjernet hovedparten af gamle hegn inden der sættes nye op.

De følgende billeder illustrere resultaterne af nogle af de nævnte modeller og tiltag.

 

 

Foto 1. Februar 2023, Torp Plantage: Lysstillet (kraftig tyndet) bevoksning af Rødgran og Grandis. Efterfølgende ekstensiv jordbearbejdning for at fremme naturlig fremspiring af særligt Grandis og Eg. Tillige hegnet for at beskytte fremspiringen mod bid fra hjortevildt.  

Foto 2. Februar 2023, Torp Plantage: Rødgran bevoksning i opløsning underplantet med bøg. Dog kun medtaget som eksempel, idet tiltaget er foretaget efter orkanen i 2013.

 

Foto 3 og 4. Februar 2023, Bommerlund Plantage: hhv. ”før- og efter billeder” fra pleje af naturlig opvækst under Rødgran. De mange tusinde selvsåede planter står som et karsebed. Gør vi intet ”gror træerne sig ihjel”. Der udvælges ca. 500 træer pr. hektar der ryddes omkring. Disse træer, der pludselig får mere plads, lys og vand skyder hurtigt i vejret som ”tak for hjælpen”.

 

Foto 5 og 6. Februar 2023, Bommerlund Plantage: 2 forskellige metoder til konvertering af pyntegrøntsbevoksninger. Øverst ses kulisseforyngelse af Nobilis – betyder at den eksisterende bevoksning forynges etabevis i striber på ca. 15-20 meters bredde. Nederst: ældre pyntegrøntbevoksning er lysstillet (kraftig tyndet) og underplantet med Bøg. Valg af de 2 metoder afhænger af bevoksning, jordbund mm.