Ny teknologi fandt Bornholms ældste vindmølle

24-03-2023

Den historiske Slotsvejrmølle, Bornholms første vindmølle, er blevet genfundet ved hjælp af LIDAR teknologi. Også Møllehuset, hvor bornholmske oprørere overnattede i forbindelse med oprøret mod svenskerne i 1658 er fundet.

På dette prospekt af Henrik Rüse fra 1662 kan man se vindmøllen yderst til venstre.

Når der skal ske noget nyt på et af Naturstyrelsens arealer – eksempelvis et arrangement eller et anlægsarbejde – gennemfører styrelsen typisk en screening for at sikre, at der ikke er naturværdier, fortidsminder eller andet der kan tage skade ved aktiviteten.

Et af værktøjerne der ofte bruges i sådan en screening er kort, der er udarbejdet med LIDAR-teknologi. Det værktøj blev taget i brug i forbindelse med en ansøgning fra Wonderfestiwall, og her bemærkede skovfoged Rasmus Munch Marcher og skovrider Søren Friese et cirkelrundt anlæg i skoven på Møllebakken øst for Hammershus.

Det cirkelrunde anlæg kan ses på dette skyggekort, som er baseret på LIDAR-data. Kort fra Geodatastyrelsen og Bornholms Museum.

Rasmus Munch Marcher, som er naturstyrelsens fortidsmindeansvarlige, og senere chefarkæolog Finn Ole Sonne Nielsen fra Bornholms Museum besøgte stedet. De kunne konstatere, at der var tale om et cirkelrundt fundament, som måtte være fra en vindmølle. Museet vidste godt, at der havde ligget en mølle på Møllebakken, men man troede, at resterne af den var pløjet væk for længe siden.

Finn Ole Sonne Nielsen slår fast, at der må være tale om borgens vindmølle, Slotsvejrmøllen. Møllen blev opført midt i 1500-tallet under lübeckernes foged Schweder Ketting, da Lübeck i en periode på 50 år havde Bornholm i pant.

Det har været øens første vinddrevne mølle, og modellen må have været en såkaldt stubmølle, hvor hele møllebygningen drejes, så vingerne er orienteret mod vinden. Den første mølle på stedet holdt kun indtil 1611, hvor en ny mølle blev opført på samme sted.

Det cirkelrunde anlæg, som er 25 meter i diameter, er fundamentet til selve møllen, og umiddelbart øst for dette fandt Finn Ole Sonne Nielsen sporene efter møllehuset. Det kan også ses som en forhøjning på skyggekortet til højre for cirklen.

Møllehuset spillede en rolle under oprøret mod svenskerne i 1658, hvor oprørerne overnattede i bygningen, mens de ventede på forstærkninger, inden de gik mod Hammershus og fik borgens forsvarere til at overgive sig.

Nu hvor resterne af møllen er fundet, skal de registreres som fortidsminde, så fremtidige generationer kender placeringen og kan passe på fortidsmindet.

Historisk omtale af Slotsvejrmøllen

På Møllebjerget – et Musketskud, ca. 300 m. Øst for Slottet, lå Slotsvejrmøllen bygget af den lybske Høvedsmand Schweder Ketting (1555-1573). Den har nok ikke været særlig solid, da den allerede 1611 blev erstattet med en anden, som dog – ganske vist ved idelige Reparationer – holdt til 1680, da den som gammel og forfalden solgtes til Olsker- og Allingepræsten Jacob Jensen Sode for 20 Rdl. Ved siden af Møllen laa Møllehuset, der var 4 Stolperum langt, klinet med Ler mellem Stolper og med Halmtag. Her var det, at Bornholms Befrier Jens Koefoed hin mindeværdige Opstandsnat 8.-9. Dec. 1658 valgte sin Operatimsbasis (sic) for Indtagelsen af Slottet fra de Svenske. Her tilbragte han sammen med 14 Hasleboer og et lignende antal Allinge-Sandvigboer, natten indtil en Del af Militsen kom til Forstærkning næste Formiddag.

K.E.S Koefoed, Hammershus Birks Historie, 1931

 

FAKTA: LIDAR

LIDAR står for light detection and ranging, og dækker over en teknologi, hvor man benytter en laserstråle til at måle den præcise afstand til en overflade. Når teknologien bruges til at kortlægge jordoverfladen kan den danne et præcist billede af selv små højdeforskelle.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur står for at foretage LIDAR-opmåling af Danmark, og data fra opmålingen kan ses af alle i Danmarks Højdemodel (DHM).

Efterhånden som teknologien udvikler sig bliver disse data mere og mere detaljerede, så det bl.a. bliver nemmere at erkende fortidsminder på kortene.