Vi laver naturgenopretning i Tved Klitplantage, og fælder derfor udvalgte træer.

01-09-2023

I den kommende tid fælder vi træer i Tved Klitplantage. Det sker, fordi Tved Klitplantage er udpeget til urørt skov  i år 2022 i forbindelse med udpegningen til Naturnationalpark Hanstholm. Fældningerne sker for at skabe en lysere og mere varieret skov i netop overgangsfasen til urørt skov.  

 

Større tiltag som fældninger af mere omfattende skovområder eller rydning af hegnslinjer kan først ske, når den videre proces for etablering af naturnationalparken er fastlagt.

 

Vi fælder primært de træer, der ikke oprindeligt voksede i Danmark. Det sker for at give plads til de hjemmehørende træer, som har flere tilknyttede arter af dyr, svampe og insekter.

 

Aktuelt arbejde i skoven.

 

Det drejer sig primært om hugstmodent sitkagran og contortafyr. Begge arter er på den lange bane uønskede i den danske natur, når fokus på levesteder til flora og fauna skal prioriteres. Træerne fældes for at sikre variation og en mere lysåben skovbund til gavn for flere truede arter f.eks. klitperlemorsommerfugl og natravn. Træet fra de ikke hjemmehørende nåletræer bliver primært taget ud af skoven og solgt som tømmer eller som flis.

 

Nogle træer fældes og efterlades i skoven. Det sker for at få mere dødt ved. Døde træer og stammer i mange forskellige stadier af nedbrydning, giver plads til en meget stor artsrigdom i skovbunden.

 

Der vil også være områder, hvor der fjernes opvækst af unge sitkagran og contortafyr. De to arter spreder sig meget effektiv ved frøsætning, men holdes de unge træer nede/væk fra bevoksninger af f.eks. skovfyr og eg, sikres der fortsat sollys til skovbunden og dermed gode livsmuligheder for mere lyskrævende planter og dyr.

 

På bagkant af fældningerne vil der stedvist blive gennemført en genplantning og det med fokus på at fremme blomstrende, hjemmehørende træer og buske.

 

Der vil sideløbende ske en bekæmpelse af væsentlige invasive arter, hvor primært glansbladet vil blive fjernet. 

 

Træer bliver gjort gamle før tid.


I skovene arbejder vi også med at gøre yngre træer naturmæssigt gamle. Med forskellige indgreb beskadiger vi bark og stammer, så træet hurtigere bliver et godt levested for svampe og insekter, og på den måde bidrager til endnu mere liv i skoven. Processen med at gøre træer naturmæssigt gamle kaldes for veteranisering.

 

Afvanding af gårdsplads ved maskinhus.

 

I forbindelse med et klimasikringsprojekt umiddelbart øst for den kommende naturnationalpark ved Tved Maskinhus, vil der blive ryddet et stykke med sitkagran for at kunne udnytte området som et regnvandsbassin. Vandhullet/bassinet vil periodevist være vandfyldt til gavn for naturen og til sikring mod oversvømmelser ved maskinhuset.

 

Hold afstand til din egen sikkerhedsskyld.

 
Naturstyrelsen viser med skilte, hvor i skoven der fældes træer. I visse tilfælde kan der også være en midlertidig afspærring af hensyn til sikkerheden for alle der besøger skovene.

 

Som bruger af skoven bør du altid holde god afstand til maskiner og skovarbejdere, og respektere anvisninger og afspærringer – for din egen sikkerhedsskyld. 

 

Hvis du har spørgsmål til arbejdet i skoven, er du velkommen til at kontakte den lokale enhed af Naturstyrelsen på Obfuscated Email 

 

 

Du kan læse mere om urørt skov her:
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/


Og find information om naturnationalparker her:
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparker/

 

 

 

 

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Henrik Olsen