Naturstyrelsen
Midtsjælland

Naturstyrelsen i Midtsjælland forvalter statens skove og naturarealer i Midtsjælland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt. Vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Det kan du lave i naturen


 

Kontakt Naturstyrelsen Midtsjælland

E-mail: Obfuscated Email

Tlf.: 72 54 32 88

 

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag til torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Midtsjælland
Mantzhøj
Ulkerupvej 1
4500 Nykøbing Sj.

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399961
EAN: 5798000870208

Find vej (Google maps)

Lokale medarbejdere

Jens Peter Simonsen

Skovrider
Administration

Carsten Poulsen

Skovfoged
Naturpleje, naturgenopretning, forpagtning, skovdrift, løvtræskovfoged (DRC) Midtsjælland og Storstrøm

Hans Christian Jessen

Skovfoged
Skovdrift, MTB, fortidsminder

Jens Nielsen

Skovfoged
Skovrejsning, naturpleje, personale, MTB

Jonas Morsing Thomasen

Naturmedarbejder, projektleder
Naturnationalpark Bidstrupskovene

Vibe Jensen

Fuldmægtig

Berit Land Nielsen

Forstfuldmægtig, projektleder
Klima- lavbundsprojekter, LIFE-projekter

Jan Søndergaard

Projektleder
Klima- lavbundsprojekter

Marc Overgaard Hansen

Projektleder
Klima- lavbundsprojekter

Morten Elling

Forstfuldmægtig, projektleder
Klima- lavbundsprojekter, Søborg Sø

Henrik Jørgensen

Vildtkonsulent
Jagt- og vildtforvaltning, skadevoldende vildt, jagtprøver, vildtreservater

Bodil Fjelbro Klavsen

Kontorfuldmægtig
Administration og økonomi, administration af jagtprøver

Palle Graubæk

Enhedssekretær, Skovløber på Hovvig
Friluftsfaciliteter, booking af skove og lejrpladser, nabohenvendelser

Ebbe Erforth Larsen

Skovløber
Røsnæs

Henrik Danshøjgaard

Skovløber
Boserup Skov

Kristian Selmer

Skovløber
Bidstrup skovene, Jagtprøvesagkyndig

Leif Nielsen

Skovløber
Annebjerg Skov, Jagtprøvesagkyndig

Morten Bidstrup

Skovløber
Kongsøre Skov

Palle Andersen

Skovarbejder

Emil Mørk

Skov- og naturteknikerelev

Christian Hartmann Sørensen

Skov- og naturteknikerelev

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne