Sårbarhedsanalyse af Gribskov

Denne sårbarhedsanalyse identificerer behovet for beskyttelse i de forskellige dele af Gribskov. Lokalisering af beskyttelsesbehovet ligger herefter til grund for inddeling af skoven i zoner, som regulerer publikumsintensiteten og typen af tilladte publikumsakti-viteter. Specialet er et bidrag til Naturstyrelsen Nordsjællands forvaltning af området, og har særlig fokus på den fremtidige etablering af en nationalpark i området. Sanne Raahauge Rasmussen

Denne sårbarhedsanalyse identificerer behovet for beskyttelse i de forskellige dele af Gribskov. Lokalisering af beskyttelsesbehovet ligger herefter til grund for inddeling af skoven i zoner, som regulerer publikumsintensiteten og typen af tilladte publikumsakti-viteter. Specialet er et bidrag til Naturstyrelsen Nordsjællands forvaltning af området, og har særlig fokus på den fremtidige etablering af en nationalpark i området.

Forside

Sårbarhedsanalyse af Gribskov

Bilag:
1-6
7
8 fugle
9 pattedyr
10 padder og kryddyr
11 invertebrater og fisk
12 planter
13 habitatnaturtyper
14 naturtyper
15 svampe og laver
16 kulturminder
17 sårbarhed af fugle
18 sårbarhed af pattedyr
19 sårbarhed af padder og krybdyr
20 sårbarhed af invertebrater og fisk
21 sårbarhed af planter
22 sårbarhed af naturtyper
23 sårbarhed af naturtyper
24 sårbarhed af svampe og laver
25 sårbarhed af kulturminder
26 interessentanalyse

Kortbilag:
Baggrundskort grå
Baggrundskort ortofoto
Gitter
1 N2000
2 Nationalpark
3 driftformer
4 adgangsmuligheder
5 publikumsfaciliteter
6 ruter
7 orienteringsløb
8 jagtområder
9 rovfugle
10 fugle u. rovfugle
11 hjortedyr
12 pattedyr u. hjorte
13 padder
14 krybdyr
15 invertebrater og fisk
16 planter
17 habitatnaturtyper
18 §3 naturtyper
19 fredede områder
20 svampe og laver
21 kulturminder
22 kulturarvsarealer
23 nuværende zoner
24 forstyrrelsessårbare pattedyr
25 forstyrrelsessårbare fugle
26 forstyrrelsessårbare
27 moderat forstyrrelsessårbare
28 slidsårbare planter
29 slidsårbare naturtyper
30 slidsårbare
31 moderat slidsårbare
32 trafiksårbare
33 moderat trafiksårbare
34 indsamlingssårbare
35 beskyttelseszone
36 stillezone
37 friluftszoner
38 zoner