Naturstyrelsen
Trekantsområdet

Naturstyrelsen i Trekantsområdet forvalter statens skove og naturarealer i Trekantsområdet – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter. Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt.

Vi er desuden projektleder for lokalt forankrede natur- og miljø- og friluftsprojekter. Endelig har vi ansvar for de tre naturskoler Søballegård, Koutrupgård og Tønballe samt en række satellitter.

Det kan du lave i naturen


Kontakt Naturstyrelsen Trekantsområdet

På e-mail: Obfuscated Email

På telefon: 72 54 35 85

 

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00

Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Trekantsområdet
Gjøddinggård, Førstballevej 2
7183 Randbøl

CVR nr. 33157274
P-nr. 1022512982
EAN: 5798000860650

Find vej (Google maps)

Lokale medarbejdere

Inken Breum Larsen

Skovrider
Trekantsområdet

Nikolaj Glud Heiredal

Forstfuldmægtig

Gert Hougaard Rasmussen

Chefkonsulent, kulturhistoriker og naturvejleder
Friluftsliv og fortidsminder

Simon Bo Sørensen

Skovfoged
Vildtforvaltning

Conny Balsgård Thomsen

Kontorassistent
Journalmedarbejder, faktura, Webbooking

Kim Klitsgaard

Skovfoged
Personaleleder, bygninger

Else Marie Broch

Overassistent
Kontering, debitorer, abonnementer, ejendomsskatter

Jørgen Møller Nissen

Skovfoged
Naturnær skovdrift

Rasmus Christiansen

Skovfoged
Naturforvaltning, friluftsfaciliteter

Marc Hammer Holck

Biolog
Naturforvaltning og projekter

Leif Hummelgaard

Skovløber

Michael Carlsen

Skovløber

Peter Bülow Hansen

Skovløber
Mårhundebekæmpelse

Henrik Lundsberg

Skovløber

Jan Hansen

Skovløber

Holger Hansen

Skovløber og naturvejleder

Andreas Demant

Skov- og naturteknikerelev

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne