Åkær Å

Åkær Å er en 17 km lang å, der løber vest for Kolding. Åen løber mod syd, hvor den løber sammen med Vestre Nebel Å og Kolding Å.

Åkær Å blev genoprettet i 2008 – 2010 som del af det større Kolding Ådal projekt. Området ved Åkær Å er levested for mangle sjældne og beskyttede arter som havørred, smerling og forskellige arter af orkideer. Derudover har projektet gendannet en række vådområder, som reducerer mængden af kvælstof og fosfor i Lillebælt. 

Projektet var delvist finansieret af den såkaldte ”Miljømilliard” og delvist af Kolding Kommune.

Åkær Å projektområde

Formål med projektet

Området omkring Åkær Å har i mange år været dyrket, og i den sammenhæng er åen blevet rettet ud og området drænet.

Målet for projektet var derfor både at forbedre miljøtilstanden i Åkær Å og derigennem skabe bedre levevilkår for smerling, bæklampret, havørred og odder, samt orkideer og andre engplanter, som findes i ådalen.

Derudover var projektets formål at skabe nye vådområder, der ville tilbageholde kvælstof og fosfor, inden vandet løber ud i Kolding Fjord. I dag fjerner vådområderne 14 tons kvælstof, hvilket overstiger forventningerne på 9 tons årligt.

Realisering af projektet

Projektet blev udført i samarbejde mellem Naturstyrelsen Trekantsområdet, Kolding Kommune og Kolding Herreds Landbrugsforening.

Der blev indgået 26 vådområdeaftaler, der forhindrer omlæg, gødskning, sprøjtning og beplantning i området.

Øvrige interessenter i projektet var: Friluftsrådet, Kolding Sportsfiskerforening, Danmarks Naturfredningsforening mfl.

Projektbeskrivelse

I projektet var der særligt fokus på at forbedre miljøtilstanden i åen til fordel for havørred, smerling, bæklampret, samt odder. Hertil blev der på den 17 km lange å-strækning lavet genslyngning og bundhævning, åbninger i den rørlagte del af vandløbet, oprensning af sand og udlæg af gydegrus og større sten. I forbindelse med genslyngingen blev Røjskov vådområde på 20 ha., samt to minivådområder genetableret.

Indvielse

2009 Maj – Indvielse af Åkær Å projektet ved Røjgaard. Talere: Miljøminister Troels Lund Poulsen (V), landbrugsrådets præsident (og lodsejer) Peter Gæmelke, borgmester Egon Fræhr (V), Vejen, Plan-og Miljøudvalgsformand Poul Erik Jensen (A), Kolding og formand Asger Christensen, Kolding Herreds Landbrugsforening.

Kontakt

Naturstyrelsen Trekantsområdet

Obfuscated Email

7254 3585

Projekt type Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsats område Lillebælt
Periode 2008 - 2010
Projekt areal ca 76 ha. og 44 lodsejere
Økonomi 10 mio. Kr.