Store Åmose - naturgenopretning

Projektering af naturgenopretning af den østlige del af Store Åmose

Østlige del af Store Åmose set fra øst - Jan Kofoed Winther

Miljøministeren har besluttet at igangsætte projektering af naturgenopretning af den østlige del af Store Åmose. Åmosen er landets største lavmoseområde beliggende mellem Holbæk, Sorø og Kalundborg. Der vil i givet fald være tale om det største naturgenopretningsprojekt siden Skjern Å blev genslynget i slutningen af 1990'erne.

Projektet går ud på at hæve vandstanden i området ved at afbryde dræn og tilstoppe grøfter og evt. opstemme vandløb. Dermed kan unikke kulturhistoriske værdier fra stenalderen sikres, og værdifuld natur kan få bedre vilkår. Naturgenopretning af Åmosen vil også skabe store oplevelsesmuligheder for befolkningen i en skala som sjældent ses i Danmark.

Hele Åmose er internationalt beskyttet naturområde, som Danmark er forpligtet til at passe på. Projektområdet er på ca. 1.800 hektar. Udgangspunktet er handlingsplanen fra 2001 udarejdet af Vestsjællands Amt og Naturstyrelsen.

Projekteringsfasen indebærer, at man fastlægger projektafgræningen i landskabet og nøje undersøger tekniske arbejder og konsekvenser. Samtidig foretages en økonomisk beregning af mulige projektscenarier. Lodsejere og andre interessenter inddrages i processen. Odsherred Statsskovdistrikt står for det videre arbejde med Åmose-projektet.

Udgangspunktet for naturgenopretning af Åmosen er de scenarier som omtales i handlingsplanen fra 2001. Her opereres med 10 delprojektområder eller alternativ 2 samlede projektscenarier. Et af delprojektområderne (Hesselbjerg Mose) er allerede naturgenoprettet ligesom et andet (Kongemosen) er fredet og der gennemført vandstandshævning. Handlingsplanen fra 2001 er suppleret med en samfundsøkonomisk analyse i 2005. Denne viser et stort og sikkert velfærdsækonomisk overskud ved et projekt.

Staten ejer i dag ikke områder i mosen. En del af projektideen er, at staten bør eje centralt beliggende arealer primært mhp. adgang til mosen. Resten af arealet forbliver i privat eje. Køb af arealer sker ved forhandling med lodsejere.

På baggrund af projekteringen kan man igangsætte realiseringen af naturgenopretningen. Først på dette tidspunkt vil der i givet fald fysisk ske ændringer.

Kontakt:
Naturstyrelsen Midtsjælland, tlf: 7254 3288
Mail: Obfuscated Email
Naturstyrelsen Midtsjælland