En kommentar til "Situationsanalysen".

En kommentar til "Situationsanalysen" vedrørende arkæologi.
Af museumsinspektør Niels Wickman, Holbæk Museum.

En kommentar til "Situationsanalysen" vedrørende arkæologi.
Af museumsinspektør Niels Wickman, Holbæk Museum.