Konsekvenskort

På baggrund af den tidligere på året foretagne laserskanning har COWI udarbejdet tre konsekvenskort, der viser afvandings-
situationen ved tre scenarier.

På baggrund af den tidligere på året foretagne laserskanning har COWI udarbejdet tre konsekvenskort, der viser afvandings-
situationen ved tre scenarier.


Kortene

Kortserien består af fire kort. Tre konsekvenskort, der viser afvandingssituationen ved tre secenarier, hvor vandstanden hæves to steder i Åmose Å samt afvandingsforholdene under de eksisterende forhold.

Konsekvenskortene viser den mulige afvandingsdybde ved den normale (hyppigst forekommende) vandføring i Åmose Å. Der kan derfor lokalt være områder, hvor vandet vil stå højere end vist, men dette skyldes således lokalt dårlige drænforhold, som de viste scenarier ikke har nogen indflydelse på.

På konsekvenskortene er den højeste vandstand vist med en rød streg. Dette svarer til vandstanden ved vandføringen i Åmose Å i marts 2002, hvis den havde forekommet med de foreslåede vandstandshævninger i Åmose Å.

På kortet med de eksisterende forhold er det vigtigt at understrege, at kortene viser den mulige afvandingsdybde til Åmose Å og sidetilløb og således ikke til nærmeste sø eller grøft.

Yderligere et kort (scenarie 1, geografisk isolerede vandstandshævninger, uden opsteminger i åen) er under udarbejdelse, og vil blive tilføjet så snart det foreligger.


Konsulentbesøg - lodsejernes holdninger til projektet

Når konsulenten snart kommer rundt til lodsejerne, for at snakke om deres holdninger og ideer til et eventuelt projekt, vil han medbringe kort på computer, hvor matrikelgrænserne er indtegnet, og hvor hver enkelt lodsejer vil kunne finde sin matrikel på kortene.