Aarø lavbundsprojekt - Forundersøgelse

Aarø lavbundsprojekt - Forundersøgelse

Naturstyrelsen Sønderjylland får i perioden maj 2017 til maj 2019 udarbejdet en teknisk og ejedomsmæssig forundersøgelse, som skal kortlægge muligheden for, at etablere et lavbundsprojekt på Aarø med midler fra EU’s Landdistriktsprogram.

Projekttype Lavbundsprojekt under EU’s Landdistriktsprogram
Periode Fra maj 2017 til maj 2019
Projektareal 195 ha.
Samarbejdspartnere Haderslev Kommune
Økonomi 470.680,00 kr. til forundersøgelse

Projektbeskrivelse

Projektets overordnede formål er en reduktion af udledning af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder ved ophør af dyrkning og sløjfning af dræn og grøfter, hvorefter der vil være naturlige hydrauliske forhold i projektområdet. De iltfattige forhold betyder, at nedbrydningen af tørv forhindres eller forsinkes, hvormed der frigives mindre eller ingen CO2. Projektet bidrager til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed, ved at understøtte og forbedre § 3-områder omkring projektområdet.

Forundersøgelsen skal klarlægge, hvor stor reduktionen af ton CO2-ækvivalenter pr/ha/år vil være, hvis der bliver gennemført et lavbundsprojekt samt, hvilke anlægsarbejder der skal udføres for at opnå den størst mulige reduktion af CO2 uden påvirkning af arealer udenfor projektområdet. Det forventes at reduktionen vil ligge imellem 13-27 ton CO2-ækvivalenter pr/ha/år. På arealer, der ikke er udpeget efter lavbundskortet (Tørv2010), skal der indsamles jordprøver for at analysere kulstofindhold. I hele området skal der indsamles prøver til vurdering af, om der er risiko for udledning af fosfor til havmiljøet. Ud fra jordartskort og samtaler med lodsejerne, er der mindst 75 % af arealet, som indeholder mindst 12 % organisk kulstof.

Projektforløb

-        I foråret blev der søgt om tilsagn til forundersøgelse fra Landbrugsstyrelsen.

-        I sensommeren blev der givet tilsagn til projektet.

-        I efteråret blev der indgået kontakt med en rådgiver, som skulle gennemfører forundersøgelsen.

 

-        I løbet af 2018 blev der indsamlet data, som skulle dannegrundlag for forundersøgelsen.

 

I oktober 2019 blev forundersøgelsen færdiggjort (se bilag for mere information).

Konklusion: Forundersøgelsen viste, at ét projekt var muligt på et arronderet projektområde på 171 hektar. Projektet vil kunne resultere i en reduktion på 18,2 tons CO2-ækv ha/år. Desuden bidrager projektet med en kvælstofreduktion på 49 kg N/ha/år og en forøget fosforudledning på 8,6 kg. P/ha/år. 

Siden forundersøgelsen blev færdiggjort i 2019, er et dige centralt placeret i projektområdet blevet fredet. Desuden er der to gravhøje placeret inden for projektområdet, hvor beskyttelseszonen vil blive påvirket af ændret vandstandsforhold. Dette betyder at der er et behov for videre afklaring før projektet kan blive realiseret. Denne afklaring forventes afsluttet i løbet af første halvdel af 2022.

Når forholdene omkring fortidsminderne er afklaret, og hvis det viser sig projektet kan forsætte, vil næste proces blive udarbejdelsen af en supplerende forundersøgelse. I denne supplerende forundersøgelse skal vandstandspåvirkningerne af fortidsminderne mere præcist afklares og derudover skal reduktion af CO2-ækv. og fosforudledningen genberegnes med nye metoder udarbejdet efter forundersøgelsens afslutning.

Kort over projektområdet

Kontaktinformationer

Bo Mammen Kruse

Projektleder
Naturstyrelsen Sønderjylland

Marc Hammer Holck

Projektleder
Naturstyrelsen Trekantsområdet

Simon Bo Sørensen

Projektleder
Naturstyrelsen Trekantsområdet

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Du kan læse mere om Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne her.

undefined

Kontakt

Naturstyrelsen
Gjøddinggård, Førstballevej 2
7183 Randbøl
Tlf. 7254 3000
Obfuscated Email

EAN: 5798009883186
CVR: 33157274

Naturstyrelsens persondatapolitik

Tilgængelighedserklæring

Cookies

Whistleblowerordning

Naturstyrelsen anbefaler, at henvendelse til Naturstyrelsen sker via e-boks, hvis din henvendelse indeholder personfølsomme eller fortrolige oplysninger.

Læs mere om e-post til Naturstyrelsen

Hvor andet ikke er angivet, er billeder på siden fra colourbox.com