Projektets baggrund

Området er udpeget som potentiel VMP II vådområde. Det tidligere Århus amt, fik i 2003 udført de nødvendige forundersøgelser til projektet. Naturstyrelsen besluttede i 2006 at prioritere gennemførelsen af projektet og iværksatte en jordfordeling i området.

På grund af projektets størrelse og antallet af berørte lodsejere har projektet været gennem en VVM-sagsbehandling. I idefasen fremkom der bl.a. forslag om en egentlig vandløbsrestaurering af Alling Å. Det har været medvirkende til, at det nu indgår i projektet at forlægge en strækning af Alling Å, ligesom det indgår i planerne at lægge det nederste af Skader Å tilbage i sit oprindelige forløb.

VVM-redegørelsen og det deraf følgende kommuneplantillæg kan studeres nærmere på linket: Naturprojekt i Alling ådal - Kommuneplantillæg og VVM-tilladelse

Efterårsskyerne spejler sig åens stille flydende vand.

Det nye åløb knapt et år efter vandet blev lukket ind i åen.

Rekreative muligheder
Som led i projektet søger Naturstyrelsen at give bedre muligheder for offentligheden til at komme ud og opleve naturområdet. På den baggrund forhandles der løbende med de berørte lodsejere om at lave offentlige stier både på langs og på tværs af ådalen. Der er endvidere ønske om at etablere fugletårne og udkigspunkter i kanten af projektområdet. Det endelige resultat vil blive formidlet via kortborde, der opsættes på centrale steder i området samt via foldere og på internettet.