Detailprojektering af vådområdet ved Alling Å

Detailprojekteringen er færdiggjort i marts 2012 og Naturstyrelsen har på grundlag heraf ansøgt de fire kommuner om de nødvendige myndighedstilladelser til at realisere projektet.

Indholdet af detailprojekteringen kan ses her:

Detailprojekt Alling Ådal tekstdel
Detailprojekt Alling Ådal Samlet

Bilag 1 - oversigtskort
Bilag 2 - oversigtskort med delområder
Bilag 3 - oversigtskort med natur
Bilag 4 - Højdemodel
Bilag 5 - Tekniske anlæg LER søgning
Bilag 6.1 - Eksisterende dræn grøfter og vandløb VEST
Bilag 6.2 - Eksisterende dræn grøfter og vandløb ØST.pdf
Bilag 7 - Eksisterende afvandingsforhold Sc0 (VVM)
Bilag 8.1 - Ejendomsgrænser
Bilag 8.2 - Ejendomsgrænser
Bilag 9.1 - Projektkort VEST
Bilag 9.2 - Projektkort OEST REV2
Bilag 9.3 - Projekt vandløb Alling Å
Bilag 9.4 - Projekt vandløb Skader Å
Bilag 10.1 - Længdeprofil ny Alling A
Bilag 10.2 - Længdeprofil Skader Å
Bilag 11.1 - Jordhåndtering Novapoint cjm
Bilag 11.2 - Jordhåndtering
Bilag 12.1 - vsp delområde 1 sommermiddel
Bilag 12.2 - vsp delområde 2 sommermiddel
Bilag 12.3 - vsp delområde 3 sommermiddel
Bilag 12.4 - vsp delområde 4 sommermiddel
Bilag 13 - vsp års medianmaks sommer M
Bilag 14.1 - fremtidige afvandingsforhold
Bilag 14.2 - fremtidige afvandingsforhold
Bilag 15.1 - Oversigtskort håndboringer
Bilag 15.2 - Boreprofiler HB1-HB10
Bilag 16.1 - Kvælstof tilførsel
Bilag 16.2 - Kvælstofomsætning
Bilag 17 - Notat Vasen
Bilag 18 - Okkerundersøgelse Alling Å og Skader Å
Bilag 18 - Okkerundersøgelse Alling Å og Skader Å
Ansøgning om tilladelser til projekter Alling Ådal

Græssende køer ved åen

 

Tidsplan

• VVM- tilladelse efterår 2009
• Jordfordeling afsluttet efterår 2010
• Lodsejeraftaler indgået forår 2011
• Detailprojektering, vinter 2012
• Myndighedsbehandling, forår 2012
• Udbud og kontrakt med entreprenør, sommer 2012
• Anlægsarbejde, efterår 2012

Der er udgivet en rapport om indsatsen til bekæmpelse af signalkrebs i Alling Å, læs rapporten her