Fakta-ark Vådområdeprojektet

Projektet omfatter blandt andet:

• Et stort sammenhængende  vådområdeprojekt, der omfatter 525 ha af Alling Ådal mellem Robdrup og V.Alling.
• Projektarealet berørte over 100 lodsejere ved projektets start.
• Gennem en jordfordeling gennemført i 3 etaper er antallet af berørte lodsejere indskrænket til 65.
• Anlægsarbejdet består af de traditionelle vådområdetiltag: afbrydelse af dræn, afpropning af grøfter, nedlæggelse af pumpestationer og udjævning af diger langs åen.
• Herudover er en strækning af Alling Å på 2,3 km lagt tilbage i sit oprindelige forløb midt i ådalen og det gamle åløb er fyldt op.
• Tilløbet  Skader Å er på den nederste strækning  inden for projektområdet blevet gensnoet på en strækning af 800 m.
• Der er udlagt gydegrus på samlet 500 m.
• Ca. 500 m. af Årslevholm Bæk er gensnoet gennem engene.
• Derudover indebærer projektet, at grødeskæring ophører i størsteparten af projektområdet.
• Åen vil som følge af projektet svømme over oftere og i længere perioder end hidtil.
• De våde enge, der er en følge af alle disse tiltag, resulterer i en beregnet N-fjernelse på 62 tons N og forbedrer derved miljøtilstanden i Randers Fjord, der er del af habitatområde nr. 14.
• Hele projektområdet vil blive beskyttet natur mod hidtil 225 ha.
• Projektet har været undervejs i over 10 år. Oprindelig et VMP II projekt under Århus Amt
• Naturstyrelsen genoptog projektet i 2007.
• Projektet er baseret på frivillighed fra de berørte lodsejres side.
• Planlægningen af projektet er blevet til i et vellykket samarbejde mellem Naturstyrelsen og de 4 kommuner, som projektarealet rækker ind i: Randers, Favrskov, Syddjurs og i mindre omfang Norddjurs kommune