Nyhedsbrev nr. 1 for Allingå-projektet

Med dette nyhedsbrev ønsker Naturstyrelsen at fortsætte den række af orienteringsbreve, som Århus Amt tidligere har udsendt om forløbet af planlægningen af vådområdeprojektet i Alling Ådal.

Mødet på Auning Kro i februar 2007, hvor der var mødt ca. 70 lodsejere frem, gav tilslutning til, at Naturstyrelsen ved Fussingø Statsskovdistrikt kunne genoptage planlægningsarbejdet omkring VMP II-projektet i Alling ådal efter Århus Amt

VVM-procdure.
Som omtalt på mødet indebærer projektet, at der skal gennemføres en jordfordeling omfattende mere end 75 ejendomme, og som følge af det store antal lodsejere er der krav om, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Eftersom staten er bygherre, er det ikke kommunen men Naturstyrelsen – Aarhus, der er myndighed på denne opgave.

Der har været afholdt teknikermøde med de 4 berørte kommuner (Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs), og Miljøcenteret i Århus er nu nået så langt, at oplægget til den indledende idéfase er klar til trykning umiddelbart efter efterårsferien.

Meningen med idefasen, der vil strække sig over 4 uger, er at alle får mulighed for at pege på hvilke emner og problemstillinger, der bør indgå i selve VVM-redegørelsen.

Selve udarbejdelsen af redegørelsen vil strække sig over vinteren, hvorefter forslaget skal fremlægges i en 8 ugers offentlighedsperiode. Efterfølgende vil der skule ske en bearbejdning af indkomne bemærkninger. Den endelige VVM-redegørelse, der i sidste ende får karakter af et kommuneplantillæg, ventes først klar til sommerferien 2008.

Projektet vil til den tid være så gennembearbejdet, at vi forventer umiddelbart herefter at kunne gå videre med detailprojekteringen.

Jordfordeling.
Af hensyn til projektets gennemførelse har Naturstyrelsen i samråd med Direktoratet for FødevareErhverv besluttet, at der allerede nu igangsættes en jordfordeling. Dette vil give det bedst mulige grundlag for, at projektet kan realiseres inden for en rimelig tidshorisont. Det vil samtidig give en hurtigere afklaring af den fremtidige driftssituation for de berørte landmænd.

Det er Direktoratet for FødevareErhvervs forventning, at denne første jordfordeling kan afsluttes med skæringsdato i efteråret 2008. Der er forventeligt, at der vil være behov for en jordfordeling nr. 2, før alle berørte ejendomme er inddraget og afklaret.

Direktoratet for FødevareErhverv afholder indledende møde for alle lodsejere, der berøres af projektet, onsdag d. 24. oktober 2007 kl. 19.00 på Auning Kro. På mødet vil jordfordelingens planområde og skæringsdag blive fastsat, og der skal vælges et lodsejerudvalg til at bistå i planlægningsarbejdet. Mødet annonceres i de lokale distriktsaviser.

Vi vil fra Naturstyrelsen også være til stede på mødet og redegøre for projektets indhold og svare på spørgsmål.


Med venlig hilsen

Kjeld L. Jørgensen
Agronom og projektleder

Tlf. 9682 0438
Mail Obfuscated Email