Nyhedsbrev nr. 2 for Allingå-projektet

Vådområde Alling Ådal

Med dette nyhedsbrev nr. 2 vil vi fra Skov- og naturstyrelsen dels orientere om status på vådområdeprojektet i Alling Ådal og dels opsummere enkelte punkter fra mødet d. 24. oktober 2007, hvor Direktoratet for FødevareEr-hverv igangsatte jordfordelingen i Alling ådalen.

Sammen med dette brev er vedlagt en orientering fra Direktoratet for FødevareErhverv og en invitation til den bebudede ønskerunde.

VVM
Idefasen for VVM-redegørelsen er i gang og udløber den 19. december. Naturstyrelsen – Aarhus har annonceret til offentligheden herom i de lokale uge-aviser i uge 47.

Med idéfasen ønsker miljøcenteret at indkalde ideer og forslag til det videre VVM-arbejde, herunder hvilke miljøpåvirkninger, der bør vurderes i VVM-redegørelsen. Der er udarbejdet et oplæg til idéfasen, der kan findes på Internetadressen: http://aar.mim.dk/Emner/Fysisk_planlaegning/afgorelser/AfgorelseNaturgenopretningAllingaa.htm .  Naturstyrelsen – Aarhus kan i øvrigt kontaktes på tlf. 72 54 05 00.

De indkomne ideer og forslag vil indgå i udarbejdelsen af selve VVM-redegørelsen, der på nuværende tidspunkt forventes at ligge klar til efteråret 2008. Herefter vil man kunne udarbejde detailprojektet, der også danner grundlag for 2. del af jordfordelingen, hvor der sigtes på en skæringsdato i december 2009.


Opfølgning på mødet d. 24. oktober.
På mødet d. 24. oktober, hvor DFFE holdt opstart på jordfordelingen. blev der bl.a. stillet spørgsmål om, hvorledes man ville foretage afbrydelser af dræn i projektområdet uden at påvirke de bagvedliggende arealer. Som eksempel herpå fremviste vi en principskitse for afbrydelse af dræn ved skræntfod. Principskitsen er vist nedenfor.

Principskitse for etablering af overrislingsarealer. Drænene afskæres og ledes ud over terrænet.

Som det fremgår, vil drænafbrydelsen ske så langt inde i projektområdet, at afvandingen fra bagvedliggende arealer fortsat kan finde sted. Den konkrete udformning af afbrydelsen kan være i form af en stenkiste eller en fordelerrende, men vil afhænge af forholdene i det enkelte tilfælde.

Generelt gælder at afgrænsningen af projektområdet er bestemt som det område, uden for hvilken afvandingen ikke er påvirket af indgrebene i våd-områdeprojektet.

Som udgangspunkt lukkes alle dræn og grøfter inden for projektområdet. Der vil blive taget konkret stilling for hvert enkelt afvandingssystem i forbindelse med detailprojekteringen. Skelgrøfter ind mod arealer, der ikke er omfattet af projektet, berøres dog ikke. Eventuelle uoplyste dræn inden for projektområdet, der konstateres under udførelsen af anlægsarbejdet vil blive sløjfet.

Lodsejerudvalget
På mødet d. 24. oktober blev der nedsat et lodsejerudvalg med følgende medlemmer:

Poul Erik Jensen, Gml. Oustrupvej 27, 8544 Mørke.
Jens S. Sørensen, Lemmervej 18, 8544 Mørke.
Jens S. Jensen, Fløjstrupvej 22, 8900 Randers
Finn Kirkegaard, Hvalløsvej 39, 8370 Hadsten.
Jens Aage Skipper, Trustrupvej 33, 8900 Randers

Udvalget har sammen med Jens Ove Bisgaard fra Direktoratet for Føde-vareErhverv  og planteavlskonsulent Peter Worre Jensen forestået vurderingen af jordene.

Ønskerunde med DFFE.
Planlægger Jens Ove Bisgaard fra Direktoratet for FødevareErhverv, (DFFE), vil indbyde til en ønskerunde i januar måned. Her vil der være afsat ca. 25. minutter til hver lodsejer, hvor der vil være lejlighed til at fremsætte ønsker i forhold til den kommende jordforde-ling. Undertegnede fra Naturstyrelsen deltager så vidt muligt også i disse møder.

Til dette møde vil det være nyttigt, om I medbringer, hvad I måtte have af dræntegninger for de berørte områder. Vi vil gerne låne disse drænkort med henblik på at tage kopier, der vil skulle anvendes som grundlag i detailpro-jekteringen.

Hvis der i øvrigt er spørgsmål til projektet er man velkommen til at rette kontakt til undertegnede eller til skovrider Uffe Laursen på Fussingø distrikt tlf. 8645 4500.

Med venlig hilsen

Kjeld L. Jørgensen
Agronom og projektleder

Tlf. 9682 0438
Mail Obfuscated Email

Læs endvidere