Nyhedsbrev nr. 3 for Alling Å-projektet

Vi vil fra Naturstyrelsen hermed gerne give en aktuel status på naturgenopretningsprojektet i Alling Ådal.

Den 1. jordfordeling er ved at blive afsluttet med en berammet skæringsdato 1. december 2008, og der holdes i den anledning kendelsesmøde fredag d. 7. november kl. 13 i Vester Alling forsamlingshus. Mødet annonceres i de lokale ugeaviser. Der holdes i forlængelse af kendelsesmødet opstartsmøde på den næste jordfordeling og skæringsdatoen herfor fastsættes.

Mødet forestås af jordfordelingsplanlæggere fra Miljøkontoret i FødevareEr-hverv. Vi vil fra Naturstyrelsen være til stede på mødet og besvare spørgsmål vedrørende projektet.

Den afholdte jordfordeling har resulteret i, at der er erhvervet 118 ha puljejord. Der er hermed skabt et godt grundlag for projektgennemførelsen. Målet var fra starten højere, men det har vist sig vanskeligere end forventet, at erhverve jord i området. Der er og har været stor efterspørgsel på landbrugsjord blandt produktionsejendommene, hvilket har resulteret i hård konkurrence om de udbudte ejendomme.

Der er således på nuværende tidspunkt ikke erhvervet tilstrækkelig jord til at kunne sikre alle berørte ejendomme erstatningsarealer. I den følgende jordfordeling vil der derfor fortsat også være fokus på at købe arealer uden for projektområdet til erstatning for de berørte ejendomme.

I løbet af sommeren har vi fået lavet supplerende undersøgelser for nogle delområder, hvor vi var blevet gjort opmærksomme på, at de udarbejdede konsekvenskort ikke var præcise nok. De nye rapporter har givet os et bedre grundlag for at gå videre i forhandlingerne med de konkrete lodseje-re.

Vi har tidligere omtalt, at naturgenopretningsprojektet er af en sådan karak-ter og omfang, at det skal udarbejdes en VVM-redegørelse. På baggrund af den afholdte idéfase, hvor der indkom en del bemærkninger og forslag, er projektet blevet revideret på enkelte punkter. Projektet opererer nu med, at der opretholdes grødeskæring på den midterste strækning mellem Nybro og Sjellebro. Herved tager projektet hensyn til de værdifulde rigkær, der findes øst for Nybro. Samtidig forsøger vi at imødekomme lystfiskernes bekymring for, at fiskeriet vil blive urimeligt vanskeliggjort ved fuldstændig ophør af grødeskæring.

Naturstyrelsen har hyret et konsulentfirma til at forestå udarbejdel-sen af selve redegørelsen. Firmaet Alectia vandt licitationen, og de er netop nu i gang med at foretage konsekvensberegninger og analyser på projektforslaget samt nogle af de alternative scenarier, der blev peget på i bemærkninger til idéfasen, som også skal belyses i redegørelsen.

Konsulenter fra Alectia vil komme på besigtigelser i området under udarbej-delsen. Vi har gjort dem opmærksom på, at der skal tages forudgående kontakt til ejerne ved færdsel i projektområdet. Det kan erfaringsmæssigt være vanskeligt i alle tilfælde at træffe ejerne, og vi beder om forståelse, hvis en medarbejder antræffes uden forudgående kontakt.

Rapporten fra Alectia vil foreligge i midten af februar, hvorefter miljøcenteret i Århus skal behandle redegørelsen, herunder fremlægge den i en 8 ugers offentlighedsfase. Vi forventer, at VVM-redegørelsen vil blive godkendt in-den sommerferien.

I 2005 blev der konstateret forekomst af signalkrebs i Alling Å. Signalkrebs er en fremmed art (en såkaldt invasiv art), der truer med at fortrænge den hjemmehørende danske flodkrebs. Randers kommune har i 2008 taget initiativ og søgt midler til en detaljeret registrering af forekomsten med henblik på at opspore kilden og om muligt at opfiske bestanden. Arbejdet er sat i værk i et samarbejde med DTU Aqua i Silkeborg og undersøgelserne følges med stor interesse.

Hvis der i øvrigt er spørgsmål til projektet, er man velkommen til at rette henvendelse til undertegnede eller til skovrider Uffe Laursen på Naturstyrelsen – Kronjylland tlf. 8645 4500.

Med venlig hilsen

Kjeld L. Jørgensen
Agronom og projektleder

Tlf. 9682 0438
Mail Obfuscated Email