Nyhedsbrev nr. 4 for Alling Å-projektet

Nu hvor vi er nået godt halvvejs ind i 2009, vil vi fra Naturstyrelsen gerne give en status på naturgenopretningsprojektet i Alling Ådal.

Den igangsatte jordfordeling er godt undervejs. Med en skæringsdato 1. marts næste år, skal alle forhandlinger gerne være afsluttet inden juleferien går i gang. Det bliver et travlt efterår for planlæggeren, men en meget stor del af forarbejde i planlægningen er nu gjort. - Hvis der er nogen, der ønsker at komme i forbindelse med planlæggeren, Niels Otto Haldrup, kan han kontaktes på tlf. 33 95 82 56.

Sideløbende hermed indgår vi i efteråret projektaftaler med de lodsejere, der fortsat vil være ejere af jord indenfor projektområdet. Indholdet af projektaftalerne skal efterfølgende tinglyses på ejendommen, så de også gælder for kommende ejere.

Som det tidligere har været omtalt, er der blevet udarbejdet en VVM for vådområdeprojektet. VVM-redegørelsen, der netop er blevet offentliggjort i denne uge, skal munde ud i et kommuneplantillæg, og forslag hertil er samtidig i høring frem til d. 9. september.

Hele redegørelsesmaterialet og miljøvurderingen kan ses på Miljøministeriets hjemmeside: Miljøvurdering

Undervejs i offentlighedsfasen bliver der afholdt et offentligt møde i Voldum-hallens multirum onsdag d. 12. august kl. 19. Alle, såvel lodsejere som andre interesserede, er meget velkomne.

I løbet af vinteren er projektet blevet omtalt i både Randers amtsvis og P4 Østjylland
Det er planen, at alle aftaler og tilladelser skal være på plads inden 1. marts næste år. I foråret vil der ske en detailprojektering, og anlægsopgaven vil blive sendt i udbud. Anlægsarbejdet kan så forhåbentlig gå i gang efter sommerferien 2010.

For ejere af arealer i det kommende vådområde vil restriktioner som stop for brug af gødskning og sprøjtemidler træde i kraft allerede 1. marts. Der vil dog være mulighed for at udså græs på arealer, der har været dyrket i 2009 uden græsudlæg.

Sidste efterårs registreringer af forekomsten af den invasive art signal-krebs viste, at den findes udbredt i Alling Å, navnlig oven for Nybro. Under-søgelsen bekræftede samtidig, at signalkrebsen har fortrængt den naturligt forekommende danske flodkrebs. Flodkrebs findes dog fortsat i en reduce-ret bestand længere nede i Alling Å.

De 4 kommuner omkring Alling Å - med Randers som koordinator - har nu i samarbejde med Naturstyrelsen, igangsat en plan for bekæmpel-se og opsporing af kilderne til bestanden af signalkrebs. Projektet gennem-føres med støtte fra de involverede kommuner samt tilskud fra Naturstyrelsens pulje til grønne partnerskabsprojekter.

Bekæmpelsesplanen udføres i samarbejde med de lokale sportsfiskere, DN og Friluftsrådet samt lodsejere i området. De yder alle en frivillig indsats og bidrager i høj grad til planens gennemførelse.

Indsatsen koordineres af kompetente folk fra Danmarks Center for Vildlaks, med afdeling på Brusgaard. Alle indfangede signalkrebs indsamles og regi-streres på Brusgaard, så man nøje kan følge udviklingen i bestanden.

Sammen med Alling Ålaug arrangerede vi d. 1. juli en aftentur til Gravlev, hvor der var lejlighed til at se og høre om erfaringerne fra naturprojektet i Gravlev ådal.

De fremmødte lodsejere fik en inte-ressant gennemgang af hvorledes Naturstyrelsen har iværksat græsning på arealer, der har været opgivet i en længere årrække. Tiltagene har bl.a. omfattet maskinel rydning af endog kraftig opvækst.

Spørgsmål til projektet i Alling Ådal kan rettes til undertegnede eller til skovrider Uffe Laursen på Naturstyrelsen – Kronjylland tlf. 8645 4500.

Med venlig hilsen

Kjeld L. Jørgensen
Agronom og projektleder

Tlf. 9682 0438
Mail Obfuscated Email