Nyhedsbrev nr. 5 for Alling Å-projektet

Ændrede vilkår for drift i 2010
Der er fra flere sider, senest på det offentlige møde i Voldum i sidste uge, rejst spørgsmål omkring anvendelsen og evt. dyrkning af projektarealerne i Alling Ådal i 2010.

Nogle lodsejere føler øjensynligt, at vi fra projektets side indirekte presser dem til at indstille sædvanlig omdrift på kommende projektarealer, inden der er indgået en konkret aftale og dermed en sikker afklaring af den fremtidige anvendelse af area-let.

Det er på ingen måde hensigten fra vores side.  Vi må samtidig erkende, at vi nu står ved starten på næste dyrkningssæson, og at der er en betydelig andel af lods-ejerne, med hvem der endnu ikke er truffet endelige aftaler.

I konsekvens heraf har vi nu derfor valgt at udsætte tidspunktet for ikrafttræden af de kommende vilkår for arealernes brug, (fastsat i vådområdedeklarationen) fra 1. marts 2010 til 1. september 2010.

Jordfordelingen skal uændret være afsluttet med skæringsdato 1. marts 2010. Lige-ledes er det vores mål, at der skal være indgået aftaler med alle øvrige berørte lodsejere inden 1. marts 2010.

Denne nye udmelding indebærer, at arealer inden for projektområdet kan dyrkes frem til 1. sept. 2010, hvor vi ønsker, at arealet skal være tilgængeligt for anlægsar-bejdet.

Hermed er der samtidig givet mulighed for lave udlæg af græs i almindelig dæksæd til modenhed (f.eks. vårbyg) på arealer, der ikke i forvejen er græsbevokset. Vi skal dog pointere, at der ved nyudlæg i 2010 skal være tale om græsudlæg uden ind-hold af kløver eller andre kvælstofsamlende plantearter.

Med ovenstående ønsker vi at fjerne en række lodsejeres bekymring vedrørende disposition af projektarealer i 2010. Samtidig vil vi give det bedste grundlag for etablering af nye græsarealer på hidtil dyrkede arealer.

Det er som bekendt et mål for projektet, at ådalen fremover i videst muligt omfang vil blive udnyttet til græsning eller slæt


Følgegruppe med lokal deltagelse.
Processen omkring udarbejdelse af VVM for vådområdeprojektet har vist, at der er stor interesse for projektet blandt lokalbefolkningen i området samt de grønne organisationer.

Ligesom i andre naturprojekter har vi besluttet, at der bør nedsættes en følgegrup-pe med repræsentanter fra de lokale borgerforeninger og repræsentanter fra de grønne interesseorganisationer samt naturligvis lodsejerne.

Følgegruppen vil være et forum, hvor Naturstyrelsen kan informere lokalt om projektets udvikling, og hvor der er mulighed for at fremkomme med ideer og tilkendegivelser i forbindelse med projektets gennemførelse, herunder planlægning af stier, opholdssteder og udkigspunkter.

Vi vil udsende invitation til de lokale borgerforeninger og grønne organisationer med henblik på et første møde i oktober. Vi vil desuden bede lodsejerudvalget i jordfordelingen og ålaugets bestyrelse om at udpege to repræsentanter for lodsejerne.


VVM i offentlig høring.
Som tidligere oplyst er VVM-redegørelsen lagt offentligt frem med frist for fremsen-delse af bemærkninger den 9. september. Bemærkninger skal sendes til Miljøcen-teret i Århus.

Der blev afholdt et offentligt møde d. 12. august i Voldum-hallens lokaler og der var mødt ca. 60 borgere frem. Stemningen var generelt positiv over for naturprojektet. Der var flere spørgsmål om konsekvenserne af det overfladevand, der tilledes fra de omkringliggende bysamfund sammenholdt med den generelt højere vandstand i Alling Å som følge af projektet. Bl.a. blev der peget på mulige problemer i forbindelse med. Skørring Å udløb i Alling Å.

Det skal hertil bemærkes, at det projektforslag, der søges fremmet, indebærer at der fortsat skæres grøde på strækningen fra Nybro til Sjellebro. Stigningen i vand-spejlet på denne strækning, der støder næsten op til Skørring Ås udløb er derfor meget begrænset og i rapporten skønnet til 10 cm. Det skal understreges, at der med projektet ikke ændres på grødeskæringen op i Skørring Å. Det forventes derfor ikke, at projektet vil give anledning til nogen større ændring i vandstanden i Skør-ring Å.

Den kommende detailprojektering vil i øvrigt også se på, om der er mulighed for at lade vandet i Skørring Å oversvømme engene på den nederste del af strækningen

Alle med spørgsmål til projektet er fortsat velkomne til at henvende sig til underteg-nede.


Med venlig hilsen

Kjeld L. Jørgensen
Agronom og projektleder

Tlf. 9682 0438
Mail Obfuscated Email