Nyhedsbrev nr. 6 for Alling Å-Projektet

Vinteren går på hæld, og det er tid at give en status på vådområdeprojektet.

Jordfordeling.
Anden fase af jordfordelingen er netop afsluttet, og et større antal arealer både i og uden for projektområdet skifter ejer 1. marts. Vi nåede desværre ikke helt i mål til denne termin, og det er derfor besluttet at igangsætte en supplerende jordfordeling, der kører frem til sommer. Vi håber meget, at vi i denne periode finder nogle brugbare løsninger og kan indgå aftaler med de lodsejere, der endnu ikke er indgået aftaler med. Det hidtidige lodsejerudvalg blev valgt til at fortsætte i den nye jordfordeling.

Der bliver tale om en forholdsvis kort runde, idet planlægningen skal være afsluttet 15. maj, da skæringsdatoen er sat til 1. august 2010. Vi vil i den forbindelse meget gerne kontaktes, hvis der er nogen, der har viden om erstatningsarealer, der kan indgå i jordfordelingen.

På nuværende tidspunkt er der indgået projektaftaler på næsten 400 ha. Der resterer herefter ca. 125 ha inden for det planlagte projektområde. Blandt de, der ønsker at beholde deres berørte projektarealer, er der nogle, der endnu ikke er blevet kontaktet. De kan forvente at blive kontaktet af undertegnede i nær fremtid med henblik på, at vi kan indgå en projektaftale, hvor kompensationen har form af kontant erstatning.

VVM

Alling Aa
Som tidligere informeret har projektet været i gennem en VVM-redegørelse. Det resulterede i en VVM-tilladelse i november måned samt et kommuneplantillæg, der sætter de formelle rammer for gennemførelsen af projektet.

Først når vi har opnået aftaler med alle berørte lodsejere og har detailprojekteringen på plads, kan vi søge tilladelse efter Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven

Hele VVM-redegørelsen og afgørelsen kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside: Naturprojekt i Alling ådal - Kommuneplantillæg og VVM-tilladelse

Følgegruppe

Som vi omtalte i sidste nyhedsbrev har vi nu nedsat en lokal følgegruppe med det formål at kunne informere mere direkte om projektet til borgere i området samt de grønne organisationer. Alle de lokale beboerforeninger har vist stor interesse for at deltage. Gruppen holdt sit første møde i november, og det næste møde vil blive holdt i løbet af marts måned.

Hjemmeside
Vi har opdateret vores egen hjemmeside og vi vil her løbende informere om nyt i projektet.

Græssende køer ved Sjellebro stenen
Bekæmpelse af Signalkrebs
Som tidligere omtalt blev der sidste sommer iværksat en plan for bekæmpelse af den nordamerikanske krebseart, Signalkrebs, der forekommer i stort tal i den øvre del af Alling Å /Skader Å og truer den danske art, der kaldes flodkrebs.

Bekæmpelsen er primært foregået ved fangst i krebseruser, men der er også gjort forsøg med elfiskeri, kunstige skjul og netfiskeri. Det er lykkedes at nedbringe bestanden betydeligt i løbet af året, og bekæmpelsen vil blive fortsat i 2010, hvor der også vil blive udsat rovfisk i form af ål og aborrer, der forventes at kunne æde en del af de nyklækkede krebselarver. Der er desuden planer om at udsætte voksne flodkrebs, i håb om at de vil kunne tilbageerobre levestederne i åen. Hele indsatsen koordineres af Center for Vildlaks, der har en afdeling på Brusgaard. Der er desuden gjort en meget prisværdig indsats fra lystfiskere, DN og en gruppe lodsejere.

Hvornår sker der noget man kan se?
Vi har tidligere meldt ud, at vi forventede, at anlægsarbejdet med afbrydelse af dræn og grøfter og gravning af de nye - eller rettere gamle - åløb, kunne igangsættes i efteråret 2010 og afsluttes i foråret 2011. Det har vi stadig et håb om, men realistisk set er det nu mere sandsynligt, at det meste kommer til at foregå i 2011. Vi vil dog fortsat forsøge at tage mest mulig hensyn til udnyttelsen af arealerne, herunder afgræsningen med dyr.

Alle er fortsat velkomne til at henvende sig til undertegnede, hvis man har spørgsmål til projektet.


Med venlig hilsen

Kjeld L. Jørgensen
Agronom og projektleder

Tlf. 9682 0438
Mail: Obfuscated Email