Vådområdeprojekt Alling Ådal - Nyhedsbrev nr. 8

Forårsarbejdet er godt i gang rundt omkring, men i år bliver der ikke pløjet og sået i Alling Ådal inden for projektområdet. Undtaget er dog nogle enkelte marker syd for Årslev og ved Robdrup. Her blev der først indgået projektaftale sent i efteråret, og der er behov for at lave et græsudlæg af hensyn til fremtidig drift.

Alle de nødvendige aftaler er nu på plads, og vi forventer at have detailprojekteringen udarbejdet inden sommerferien. Der følger så en periode, hvor vi skal indhente tilladelse og de nødvendige dispensationer ved de 4 involverede kommuner.

Realistisk set må vi nok erkende, at inden tilladelserne er givet og klageperioden udløbet, er vi så langt fremme, at anlægsarbejde kun i meget begrænset omfang vil kunne nå at blive iværksat i efteråret 2011.

Det egentlige og mere synlige anlægsarbejde vil derfor først blive en realitet i foråret 2012. Det ændrer dog ikke på, at de indgåede vådområdeaftaler er trådt i kraft, og at det ikke længere er tilladt at oprense grøfter og vedligeholde dræn inden for projektområdet. Det er også slut med den hidtidige drift af afvandingspumper, lige som naturligvis gødskning og sprøjtning er en saga blot.

EB-støtte til projektarealer.
En ny EU-rådsforordning giver mulighed for at opretholde EB-støtte til arealer, der som følge af et vådområdeprojekt bliver så våde, at de under normale forhold ikke vil kunne opfylde betingelserne for at være støtteberettigede. Bestemmelsen er ny og det er vigtigt at bemærke, at det er en forudsætning, at der retmæssigt er udbetalt støtte til arealet under ordningen Enkeltbetaling i 2008.

Inden for Alling Å projektområdet vil det i praksis nok først få reel betydning fra dyrkningssæsonen 2012, idet vi som nævnt ovenfor ikke forventer at foretage egentlige indgreb og ændringer i de afvandingstekniske forhold i 2011.

For de lodsejere, det måtte blive aktuelt for, vil det efter reglerne være op til ansøger at indhente en erklæring fra den projektansvarlige myndighed, hvilket i denne sammen-hæng vil sige os i Naturstyrelsen. Der er i FødevareErhverv udarbejdet et særligt skema til det formål, som man kan finde på deres hjemmeside: www.ferv.dk under Enkeltbeta-ling 2011.

Muligheden for EB-støtte på disse arealer gælder indtil videre frem til og med 2012, hvor landbrugets støtteprogram revideres. Vi kan i øvrigt fra Naturstyrelsen ikke påtage os at rådgive yderligere, og må i den her forbindelse henvise til at gøre brug af landbrugsråd-givningen.


Bekæmpelse af Signalkrebs.
Signalkrebs - Alling Aa Der er nu gjort status på det 2-årige projekt med bekæmpelse af signalkrebs i Alling Å, som er gennemført i et meget vellykket samarbejde mellem Naturstyrelsen, de fire kom-muner, lystfiskere, DN og private lodsejere.  Resultaterne af den hidtidige indsats er be-skrevet i en rapport, der kan ses på:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/invasivearter/Borger/Bekaempelse/BekaempelseSignalkrebs.htm .
Selv om der er fanget rigtig mange signalkrebs i løbet af de 2 år, er der desværre stadig en betydelig bestand af signalkrebs tilbage i åen.

Randers, Favrskov og Norddjurs kommuner har derfor besluttet at fortsætte bekæmpelsesindsatsen i 2011 i håb om at nedbringe bestanden af voksne signalkrebs yderligere. Naturstyrelsen undersøger lige nu, hvordan vi kan bidrage til den fortsatte indsats.

Der er gjort mange nyttige erfaringer med bekæmpelse ved forskellige metoder, og den fortsatte indsats vil naturligvis finde sted med baggrund i de erfaringer.  Resultaterne af projektet vil blive præsenteret på et offentligt borgermøde, arrangeret af Randers kommune torsdag den 14. april 2011 kl. 19-21 i Årslev Forsamlingshus.

Møde i følgegruppen.
Vi indkalder den lokale følgegruppe til et orienteringsmøde i første halvdel af maj, hvor der vil blive gjort status på projektet, og der vil være lejlighed til at kommentere på de foreliggende planer for stier og rekreative opholdspladser.

Naturtur
Vi vil gerne informere bredt om projektet i ådalen og har bl.a. planlagt en naturtur den 24. august kl. 19. - Mødestedet er på Dyrehavevej mellem Hvalløs og Clausholm Slot lige oven for Hvalløs Kær. På turen vil vi bl.a. følge den kommende sti tværs over ådalen.

Husk i øvrigt at vi fra 1. januar er blevet en del af den nye Naturstyrelse.

Det har betydet nye mailadresser og nyt telefonsystem. I kan fremover kontakte mig på mail Obfuscated Email og tlf. nr. 7254 3898.

Med venlig hilsen

Kjeld Lundager Jørgensen
Projektleder