Projektbeskrivelse

Ved projektets gennemførelse afskæres en mængde dræn, der tidlige havde udløb i Alling Å, ved projektgrænsen. Drænvandet føres til terræn hvorefter drænvandet overrisler arealerne.

Vandstanden i projektområdet hæves ved at ophøre med grødeskæring på store dele af Alling Å og på de genslyngede strækninger af Skader og Alling Å.
Projektet medfører en forlægning af Alling Å mellem St. 3.000 – 4.800 m hvor vandløbet genslynges og bunden hæves. Alling Å forlænges med ca. 500 meter og på lige strækninger mellem de nye sving etableres der stryg med gydegrus.

Årslevholm Bæk genslynges fra den nuværende St. 355 m til udløbet i Alling Å. Dermed etableres en ny terrænnær vandløbsstrækning af Årslevholm Bæk fra umiddelbart nedstrøms Årslevholm og østover en lavtliggende eng til tilløb i Alling Å med en længde på ca. 490 m.

Skader Å genslynges på den nederste del fra St. 4.700 m og til et nyt udløb i Alling Å.
Det nuværende forløb nedlægges i den eksisterende form og erstattes med et nyt slynget forløb nord for det eksisterende. Det nye forløb skal udgraves over en strækning på ca. 855 m og Skader Å vil blive ca. 125 m kortere end det eksisterende vandløb.
Alling Bæk omlægges og deles i to løb, hvor den øverste strækning af Alling Bæk fra regulativmæssig St. 0 m og opstrøms herfor til Robdrup føres til den nye Alling Å. Den resterende strækning af Alling Bæk vil således forløbe umiddelbart opstrøms tilløbet fra Hvalløs, gennem Hvalløs Kær og forbi Clausholm med tilløb som nuværende til Alling Å nedstrøms Rødebro.

De gamle åløb vil blive fyldt med jord fra udgravningen af de nye vandløb, hvilket vil medvirke til at bekæmpe den invasive signalkrebs, som findes i stort antal i projektområdet.
I Ådalen ved Årslev findes en tidligere prøveboring fra vandforsyningen som til stadighed fører vand til terræn. Der oprettes et egentligt kildefelt og vandet ledes i et nyt forløb til Alling Å.

Der etableres en faunapassage under Sjellebro som blandt andet vil forbedre odderpassagen i ådalen.

Kreaturer græsser på frodig græsskråning ned mod ådalen.

Den øvre del af projektområdet inden man går i gang.