Referat af 3. møde i følgegruppen for naturgenopretningsprojektet i Alling Ådal

Afholdt den 12. maj 2011 i Årslev Forsamlingshus

Til stede: Jens Bonde Poulsen, Dansk Ornitologisk Forening Østjylland; Otto Hansen, for DN-samråd Østjylland; Jan Hyllested, Randers Sportsfiskerklub Jens Høyer, Alling Ålaug; Annette Gårdsted og Kirsten Laursen, Årslev Forsamlingshus; Henrik Bernburg, Hørning og Omegns Borgerforening; Christian O. Christensen og Eva Christensen, Favrskov kommune; Kristian Herget, Syddjurs kommune; Hanne Wind-Larsen og Jørgen Mejlsø, Randers kommune; Peter Brostrøm, Naturstyrelsen Kronjylland; Kjeld Jørgensen Naturstyrelsen Aalborg, arealforvaltningen.

Afbud fra: Jens Gregersen, Norddjurs kommune, Susanne Koch, Mygind Beboerforening og Lis Pedersen, Lime Beboerforening

Øvrige medlemmer af følgegruppen var ikke til stede: Lars Andersen Friluftsrådet Østjylland, Michael Søfeldt, Voldum lokalråd og Martin Højholt, Mygind Borgerforening


1. Godkendelse af referat fra sidste møde 25. marts 2009.
Otto Hansen spurgte om en evt, bålhytte v. den primitive skolehytte i engene v. Hvalløs, der er omtalt i referatet, er bragt i forslag af Naturstyrelsen.
Kjeld Jørgensen afviste dette og beklagede, hvis referatet gav det indtryk. En eventuel bålhytte på denne placering bør udspringe af et lokalt behov og kan udmærket finansieres ad andre kanaler som f.eks. landdistriktsmidler.


2. Nyt fra gruppen.

Pr. 1. januar 2011 er Skov- og Naturstyrelsen og By og Landskabsstyrelsen blevet lagt sammen i den nye Naturstyrelse. Styrelsen præsenterer sig selv og sine opgaver på den nye hjemmeside www.Naturstyrelsen.dk

Kjeld Jørgensen oplyste, at der havde været enkelte udskiftninger i følgegruppen og konstaterede samtidig, at der var pænt fremmøde til dagens møde.


3. Orientering om status på projektet.
Kjeld L. Jørgensen fortalte, at den afsluttende jordfordeling efter 3 måneders udsættelse blev endelig afsluttet 1. januar 2011. Forsinkelsen var begrundet i vanskeligheder med at erhverve erstatningsarealer i oplandet til den øvre ende af projektområdet kombineret med den generelle økonomiske krise, der også påvirker landbruget.

Alle nødvendige aftaler for projektets gennemførelse er nu ved at være på plads. Der udestår alene enkelte aftaler om den endelige afgrænsning af projektområdet i den øvre ende.

Detailprojekteringen sættes nu endelig i gang. Derefter skal der indhentes de fornødne tilladelser og dispensationer fra de berørte kommuner. Realistisk set forventes anlægsarbejdet først at kunne gennemføres i foråret 2012.


4. Drøftelse af de rekreative tiltag.

Kjeld Jørgensen gennemgik herefter de enkelte elementer i de foreløbige planer om stier og øvrige rekreative tiltag.

Naturstyrelsen har i den tidlige jordfordeling erhvervet et mindre areal sydvest for Årslev på kanten af ådalen, velegnet som rekreativt støttepunkt, hvor der kan opsættes borde/bænke sæt og evt. bålplads m.v.

Efter den seneste jordfordeling er Styrelsen blevet midlertidig ejer af det tilstødende areal, der giver mulighed for at ændre afgrænsningen og lade et lille område med træer og krat indgå i pladsen.

Udformningen af pladsen vil bero på ønsker fra de kommende brugere, der formodes særligt at være de lokale borgere. Blandt de konkrete ønsker var også et forslag om opstilling af et muldlokum på pladsen.

Peter Brostrøm lagde vægt på, at der opstår et lokalt ejerskab til pladsen, så der bliver taget vare om anlægget i den fremtidige anvendelse og foreslog i forlængelse heraf, at der nedsættes en lille arbejdsgruppe med repræsentanter fra lokalområdet og fra Randers Kommune.

Der var opbakning hertil i gruppen. Otto Hansen mente, at det også var af interesse for borgere i Hvalløs og Favrskov kommune i øvrigt, og han opfordrede til, at man også fra denne side deltog i arbejdet.

Interesserede bedes henvende sig til Kjeld Jørgensen nu og ind til sommerferien.

Anette Gaardsted bragte senere op, at der i Randers Kommune arbejdes med en stiplan, der ventes at indeholde forslag til stiforbindelse mellem Brusgaard og Årslev, og at opholdspladsen ved Årslev også kan være til glæde for brugere af denne rute.

Der forhandles fortsat om etablering af P-plads på Hvalløs siden og evt. opsætning af fugletårn ved Hvalløs Kær.

Langs engene nedenfor Mygind Skov er der mulighed for at opsætte 1-2 fugletårne og Peter Brostrøm opfordrede DOF og andre interesserede til at komme med forslag til placeringen. Den endelige placering afventer dog etableringen af vådområdet og erfaring med fuglenes foretrukne opholdssteder.

Stien langs Mygind Skoven giver mulighed for naturoplevelser, der også kan kombineres med en sti på sydsiden af Mygindvejen, der er etableret i tilknytning til fredningen ”Skader Ådal”. Otto Hansen, DN Favrskov, anbefalede området og henviste til kort og beskrivelse på hjemmesiden www.fredninger.dk

Hørningstien, der løber langs engene på Hørningsiden, er planlagt til også at krydse Alling Å, ca. 300 m. øst for Nybro og derfra frem til Nybro. Det overvejes lige nu nærmere, om stien mere praktisk kan have et forløb på nordsiden af åen frem til Nybro.

Der er indgået aftale om etablering af en mindre P-plads syd for Nybro.

Ved Sjellebro har det været overvejet at lave en holdeplads syd for broen på et ledigt offentligt ejet areal, men Vejdirektoratet har udtrykt betænkelighed, fordi det kan give anledning til krydsende trafik på den stærkt trafikerede landevej.

Signalkrebs.
2 års koncentreret indsats i 2009 og 2010 med bekæmpelse af signalkrebs, der særligt forekommer i den centrale del af projektområdet, er nu beskrevet i en samlet rapport. Den omfattende indsats er realiseret gennem et grønt partnerskabsprojekt mellem Naturstyrelsen og de 4 kommuner omkring Alling Å samt DN, Friluftsrådet og Sportsfiskerne i Randers plus private lodsejere. Der er derudover givet tilskud fra LAG, og den praktiske indsats er blevet koordineret fra Dansk Center for Vildlaks på Brusgaard.

Hanne Wind-Larsen refererede fra rapporten, der konkluderer, at på trods af, at der ved intensiv fiskeri med krebsefælder er fanget henved 60.000 signalkrebs, er der fortsat en betydelig bestand i åen. Noget tyder dog på, at det er lykkedes at ændre sammensætningen, så der er færre af de store kønsmodne signalkrebs og dermed en reel mulighed for, at mængden af krebseyngel mindskes.

Der er gennem projektet gjort mange værdifulde erfaringer med bekæmpelse af signalkrebs bl.a. ved udsætning af rovfisk som ål og aborre. Navnlig sidstnævnte viste god appetit på krebseynglen.

Rapporten kan studeres på de deltagende kommunernes hjemmeside og også Naturstyrelsens nye hjemmeside via dette link http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/CA3451AA-45E3-4F51-AF79-6EEAC39624EF/123178/signalkrebsrapportendeligversion7311.pdf

Randers, Favrskov og Norddjurs kommune har valgt at følge op på indsatsen med en fortsat bekæmpelse i første halvdel af 2011. Naturstyrelsen forsøger lige nu at finde midler til at supplere denne indsats.

Hvis der er frivillige i området, der ønsker at medvirke til den fortsatte bekæmpelse, kan de kontakte Martin Hansen på Brusgaard (Center for Vildlaks).


5. Evt.
Otto Hansen opfordrede til, at man har fokus på at bekæmpe løsslupne mink, der bl.a. er konstateret omkring Hvalløs Kær. Bestanden af mink bør reguleres, inden vådområdet etableres og forhåbentlig vil danne grundlag for en rig fuglebestand.

Fra Naturstyrelsen er der mulighed for at låne minkfælder. De lokale lodsejere og jægere i området er de nærmeste til at udføre en målrettet indsats, og Kjeld Jørgensen vil opfordre hertil i forbindelse med den kommende generalforsamling i ålauget.

Spørgsmålet om, hvordan fuglebestanden ventes at reagere på vådområdet, er vanskelig at svare eksakt på, udover at givet vis bliver flere vandfugle og samtidig færre af de nuværende markfugle. Der er allerede rapporteret flere grågæs i området.

Peter Brostrøm opfordrede til at der etableres en form for partnerskab mellem Naturstyrelsen og de lokale kommuner om en fælles formidling af det kommende naturområde og herunder om muligt skabe en sammenhæng mellem de enkelte stiforløb, der ind til videre er planlagt.

I den forbindelse er det væsentligt at minde de lokale borgerforeninger om, at de også har en initiativret over for kommunerne, således at der sættes fokus på interessen for at sikre en sammenhængende formidling af området.


Tak til repræsentanterne fra Årslev, der havde arrangeret dagens møde.