Referat af 2. møde i følgegruppen for naturgenopretningsprojektet i Alling Ådal

Afholdt den 25. marts 2010 hos Naturstyrelsen – Kronjylland

Til stede var: Jens Bonde Poulsen, Dansk Ornitologisk Forening Østjylland; Otto Hansen, DN-samråd Østjylland; Knud Raahauge og Oda Jensen, DN Syddjurs; Jens Høyer, Alling Ålaug Poul Erik Jensen, lodsejer v. Lime; Martin Højholt, Mygind Borgerforening; Annette Gårdsted, Årslev Forsamlingshus; Aase Pedersen, Hørning og Omegns Borgerforening; Rikke Milbak Mortensen, Favrskov kommune; Steen Ravn Christensen, Syddjurs kommune; Hanne Wind-Larsen, Randers kommune; Uffe Laursen, Naturstyrelsen – Kronjylland; Kjeld Lundager Jørgensen, Naturstyrelsen – Aalborg.

Øvrige medlemmer af følgegruppen var ikke til stede: en repræsentant for Randers Sportsfiskerklub; Lis Pedersen, Lime Beboerforening, Jens Gregersen, Norddjurs kommune; Lars Andersen Friluftsrådet Østjylland samt Michael Søfeldt, Voldum lokalråd.


Referat fra sidste møde 9. nov. 2009.
Otto Hansen savnede i referatet en konkret omtale af, at DN meget gerne så et fugletårn placeret ved Hvalløs Kær og foreslag om, at man om nødvendigt kunne ændre placeringen af det ene af de to fugletårne, der er planlagt neden for Mygind Skov ved Clausholm Enge.
Kjeld L. Jørgensen bekræftede at forslaget var noteret, men gjorde opmærksom på, at det afhang af interessen blandt de berørte lodsejere.

Siden sidst.
Følgegruppen er nu fuldt bemandet. Også de foreninger, der ikke er til stede på dagens møde, har udtrykt interesse for gruppens arbejde.

Orientering om den aktuelle status på projektet.
Kjeld L. Jørgensen, SNS kunne fortælle, at jordfordelingen med skæringsdato 1. marts havde resulteret i projektaftaler på hen ved 400 ha, men at der fortsat mangler at blive indgået aftaler på ca. 125 ha inden for det planlagte projektområde.
I konsekvens heraf er der igangsat en supplerende jordfordeling med henblik på at finde brugbare løsninger for de resterende lodsejere. Denne jordfordeling har forventet skæringsdato 1. september 2010.

Det er medio maj 2010 besluttet at forlænge jordfordelingen, således at skæringsdatoen er udsat til 1. januar 2011.

Hele projektet har gennemgået VVM-procesen, og VVM-tilladelsen samt kommune-plantillægget blev givet i november 2009 og disse er ikke blevet påklaget. De plan-lagte jordarbejder, herunder en forlægning af en strækning af Alling Å, skal godken-des af kommunerne efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. Ansøgning her-om vil blive udformet senere på året, når hele aftalegrundlaget er på plads og de-tailprojekteringen kan udføres.

Det egentlige anlægsarbejde kan formentlig ikke, som det var planlagt, igangsættes til efteråret, men må udskydes til foråret/sommeren 2011.

Diskussion af og evt. nye forslag til rekreative tiltag inden for projektområ-det.
I forbindelse med de forhandlinger, der er gennemført med lodsejerne er der truffet aftale om offentlig stiadgang på en række delstrækninger. Der mangler endnu enkelte aftaler, men der tegner sig nu mulighed for en sti på tværs af ådalen mellem Årslev og Hvalløs. I den forbindelse er der skabt grundlag for at etablere en op-holdsplads neden for Årslev. Der er endvidere tilsagn om at kunne etablere en mindre P-plads og udkigspunkt oven for Hvalløs Kær ved siden af vejen, der fører ned til ådalen.

Annette Gårdsted fra Årslev bakkede op om ideen med en opholdsareal ved Årslev og bekræftede samtidig, at der lokalt arbejdes med en ide om at forlænge nuværen-de sti langs Brusgaard Møllebæk videre fra Brusgaard og frem til Årslev.

Fra lodsejerside blev det betonet, at det også kan være nødvendigt at etablere en mindre P-plads ved stiens begyndelse i Årslev. Ideelt bør den placeres i markhjør-net ved byen. Alternativt kunne man evt. anvende P-pladsen ved byens forsam-lingshus.

Ved enden af markvejen til Hvalløs-engene er der opsat et lille træhus, der anven-des af skolen i Voldum som led i undervisningen. Der blev spurgt, hvorvidt der var interesse/behov for en bålhytte. Der var ikke nogen repræsentant fra Hvalløs til stede på mødet eller andre, der kunne redegøre for et eventuelt behov.

Kjeld L. Jørgensen understregede på mødet, at de lokale foreninger må opfordres til at udnytte de muligheder, der bliver inden for de kommende rammer og evt. søge om tilskud til supplerende tiltag.
Otto Hansen betonede igen interessen for et fulgetårn i forbindelse med Hvalløs Kær, der er kendt som en spændende fuglelokalitet.

Der blev endvidere peget på, at der tidligere har været en kalkgrav øst for markvejen af geologisk interesse, idet man har kunnet iagttage overgange mellem aflejringer, der er mange millioner år gamle. (Danien-Selandien grænsen)

Lokaliteten er omtalt i en bogserie ”Geologisk set”, udgivet af Geografforlaget i et bind, der omhandler Det mellemste Jylland. Heri er anført, at lokaliteten i en periode var fredet som geologisk lokalitet, men at fredningen ved en fejl blev ophævet midt i 60’erne og graven tilkastet.

I bogen anbefales det at genoprette profilen, og tanken blev støttet i følgegruppen. Man var dog samtidig enig om, at det lå uden for rammerne af det aktuelle natur-genopretningsprojekt i Alling Ådal.

Der er indgået aftale om opsætning af to fugletårne langs engene ved Clausholm. Adgangen dertil er givet ad eksisterende skovveje efter almindelige adgangsregler. Der er ikke indgået aftale om offentlig sti nord om Mygind skov med forbindelse til Mygindvej. Almindelige adgangsregler ad markveje er dog fortsat gældende og gi-ver adgangsmulighed for de lokalkendte.

Martin Højholt, Mygind, efterlyste en mulig stisløjfe der kunne forbinde Mygindvej med Stensvej med en overgang henover Skørring Å.

Fra Nybro er der aftalt stiadgang langs åen frem til eksisterende gang-/kreaturbro, hvorfra der gives adgang til sti på markvej langs Hørning Enge.

Hanne Wind-Larsen gjorde opmærksom på, at det var ønskeligt at en ny bro blev forhøjet af hensyn til grødeskæringsbåden. Netop strækningen fra Nybro til Sjellebro forudsættes fortsat vedligeholdt med grødeskæring.

Otto Hansen påpegede at der burde etableres en lille P-plads v. Nybro. – Dette øn-ske tages med i planlægningen. Det er ligeledes under overvejelse at etablere en holdeplads i den østlige ende af Hørning Enge, lige som det undersøges, hvorvidt der kan laves holdeplads i den vestlige ende af ”sandvejen” (en del af Tustrupvej), der forløber på langs oven for engene.

Ved Lime er der gennem jordfordelingen skabt sammenhæng mellem den tidligere grusgrav og en gravhøj beliggende nord for (”Pluskehøj” – eller tidligere ”Pløskjær Høj”), der giver en fin udsigtsmulighed over projektområdet. Poul Erik Jensen, Lime påpegede, at der tidligere har været problemer med knallertkørsel på gravhøjen. Syddjurs kommune der nu ejer det sammenhængende areal, opfordres til at være opmærksom herpå i den fremtidige drift.

Næste møde
Det blev aftalt at placere næste møde i følgegruppen, når de nødvendige aftaler og planlægningsgrundlaget er på plads, i begyndelsen af september.

kjelj