Anebjerg Skov

Bynærskovrejsning ved Skanderborg. Første etape blev gennemført i perioden 2007-2009.

Anebjerg er et bynært skov- og naturområde som en del af det store byudviklings- og skovrejsningsområde mellem Skanderborg (Højvangen), Stilling - Gram og Fruering i den østlige del af Skanderborg by.

Byudviklings- og skovrejsningsområdet ved Anebjerg ligger ikke indenfor et Natura2000-område, men ligger i et Område med Særlig Drikkevandsinteresser (OSD). Delområder, hvor der ikke er tilstrækkelig naturlig beskyttelse af grundvandet, er udlagt til skovrejsningsområde. Den bynære skov- og naturområde ved Anebjerg vil på sigt få en størrelse på 325 ha. 

Et projekt, der omfattede tilplantning af første etape, blev finansieret under den Særlige Vand- og naturindsat, også kaldet ”Miljømilliarden”. I 2009 blev de første landbrugsarealer plantet til med skov. Siden er skoven vokset til næsten 200 hektar.

Skovrejsningsområde ved Anebjerg

Skovrejsningsområde ved Anebjerg

Skovrejsningsområdet ved Anebjerg. Beliggenhed nordøst for Skanderborg vises med blå cirkel på øverste kort.

Formål med projektet

Formålet var at etablere første etape af et større offentligt skov- og naturområde i tilknytning til et nyt byvækstområde kaldet Anebjerg nordøst for Skanderborg.

Skoven, som på sigt vil kunne få en størrelse på ca. 325 ha, vurderes at få stor friluftsmæssig betydning for Skanderborg Kommune.

Skoven skal desuden beskytte grundvandet til Fredensborgværket og Gramværket, som tilsammen står for ca. 60 % af Skanderborg Kommunale Vandforsyning. Samtidig vil skoven reducere udvaskningen af næringssalte til Skanderborg Sø (Gudenåsystemet) og dermed bidrage til opfyldelse af vandrammedirektivet. Det blev vurderet at projektet vil reducere kvælstofudvaskningen fra området med op mod 10 T årligt.

Skoven vil også få betydelig landskabelig og naturmæssig værdi, bl.a. fordi området indgår i en større grøn korridor med forbindelse til Gudenåsystemet ved Mossø via Alken Enge og Illerup Ådal til Skanderborg Sø, med bl.a. de fredede arealer ved Båstrup og via Pilbrodalen, Stilling Sø og Solbjerg Sø til Solbjerg Skov.

Realisering af projektet

Planlægningen for Anebjerg startede omkring 2001, hvor Skanderborg Kommune i samarbejde med det daværende Århus Amt igangsatte en grundvandsanalyse, som skulle klarlægge om der kunne ske byudviklingen i området. På baggrund af grundvandsanalysen blev der i 2006 udarbejdet en Landskabsplan for Anebjerg, som nærmere definerede, hvilke områder der var egnet til ny by og hvilke, der burde friholdes for byvækst.

Ud over hensynet til drikkevandsinteresserne var landskabsplanen baseret på en analyse af de landskabelige, de naturmæssige og de terrænmæssige forhold i området. Landskabsplanen mundende ud i, at Skanderborg Kommune, Århus Amt og den daværende Skov- og Naturstyrelsen blev enige om, at der kunne etableres nye boligområder langs Frueringvej, Vestermøllevej og Virringvej, mens områderne her imellem skulle friholdes for byvækst og i stedet udlægges til skovrejsning, der kan beskytte grundvandet.

Kort, der viser det mulige skovrejsningsområder ved Anebjerg.

Skitse fra den udarbejdede landskabsplan for Anebjerg, 2006.

Skitse fra den udarbejdede landskabsplan for Anebjerg, 2006.

Orbicon A/S gennemførte for Skanderborg Kommune og Skov- og Naturstyrelsen i perioden december 2006 – januar 2007 en ejendomsmæssig forundersøgelse. Der blev ført forhandlinger med 31 ejendomme i og omkring projektområdet.

Den samlede vurdering var, at langt hovedparten af lodsejerne i skovrejsningsområdet var positive overfor at afstå arealer til statslig skovrejsning. Det blev vurderet sandsynligt, at der kunne erhverves mere end 200 ha til skovrejsning i området i løbet af en 2-årige periode.

Det blev anbefalet, at der gennemførtes en jordfordeling i forbindelse med arealerhvervelserne, dels for at håndtere de lodsejere der ønskede erstatningsarealer, men også fordi det kunne lade sig gøre at sikre samtidighed mellem de enkelte lodsejeres salg til byudvikling og skovrejsning.

Projektbeskrivelse

I 2007 blev en skovrejsningsaftale om Anebjerg Skov mellem Skanderborg Kommune og den daværende Skov- og Naturstyrelsen underskrevet. I følge aftalen skulle Naturstyrelsen og Skanderborg Kommune med bidrag fra Skanderborg Forsyningsselskab a/s løbende opkøbe landbrugsarealer i området til skovrejning.

Skov- og Naturstyrelsen og Skanderborg Kommune skulle i fællesskab stå for den videre planlægning af skovrejsningsområdet. Udgangspunkt var den af Skanderborg Kommune i 2006 udarbejdede landskabsplan for området.

I første omgang blev opkøbt 40 ha jord fra 5 lodsejere, som blev udtaget af landbrugsmæssig drift og tilplantet med skov. Fordelingen mellem tilplantet areal og lysåbne naturarealer er ca. 65/35. Dræn blev lokaliseret og åbnet som vandløb, og der blev etableret en lang række vandhuller.

Etablering af skov- og naturarealerne blev udført skånsom over for miljøet for at sikre en kvalitetsmæssig acceptabel grundvandsdannelse. Efter anlæg af skoven måtte der ikke udbringes nogen former for pesticider på arealerne eller ske gødskning.

Desuden blev der anlagt almindelige friluftsanlæg såsom veje, gang- og ridestier, p-pladser og opholdsarealer, information m.v.

Der blev desuden nedsat et skovråd med deltagelse af offentlige og private interesser, herunder repræsentanter for organisationer.

De første etaper af Anebjerg Skov blev indviet i 2009.

Efterfølgende er der sket yderligere skovrejsning i området i 2012.

Projektforløb

2006 – Afholdelse af 2 borgemøder.

2006 – Godkendt landskabsplan.

2007 - VVM-screening.

2007 – forundersøgelse gennemført.

2008, december – der er gennemført en jordfordeling der har tilført området ca. 80 ha. Tilplantning vil ske over flere år.

2008, november - Plan for 40 ha tilplantning foreligger. Input fra Kommune og et nedsat skovråd.

2009, juni – 40 ha tilplantet.

2009, oktober - stier og veje udbudt til udførelse.

2007 - skovråd med deltagelse af offentlige og private interesser, herunder repræsentanter for organisationer nedsat.

Underskrift af ”Samarbejdsaftale om skovrejsning” mellem Skanderborg Kommune og daværende Skov- og naturstyrelse blev fejret i Skanderborg kulturhus den 27. juni 2007.

Det nye skovrejsningsområde blev indviet af daværende Miljøministeren Troels Lund Poulsen den 15. juni 2009.

Efter ministerens tale fik Skanderborgs borgmester, Jens Grønlund, ordet.  Herefter var der motionsløb for børn, plantning af frugttræer og kolde forfriskninger til alle. Der var også mulighed for at lave snobrød, popcorn og pandekager over bål.

I foråret 2020 er en ny del af Anebjerg Skov plantet som Folkeskov. Folkeskov er et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Growing Trees Network (GTN). Folkeskoven er tilplantet med tilskud fra indsamlingen "Danmark Planter Træer", der blev afholdt den 14. september 2019. Indsamlingen var et samarbejde mellem TV2 og Danmarks Naturfredningsforening. Her donerede danskerne penge til at plante endnu mere ny skov i Danmark. Tak for bidragene.

Luftfoto forår 2011. Etape 1 tilplantet.

Luftfoto forår 2011. Etape 1 tilplantet.

Luftfoto forår 2018. Tilplantning er udvidet i 2017.

Offentlig adgang

Naturstyrelsen Søhøjlandet, der har ansvaret for skoven, har nedsat et brugerråd med en lang række lokale interessenter. I samråd med brugerrådet er der gennem årene etableret forskellige ruter i skoven, ligesom Naturstyrelsen indtænker åbne sletter, ind- og udsigtskiler, der sikrer at områdets landskabelige værdier også får plads.

Oversigtskort 2020 Anebjerg skov

Oversigtskort 2020. Afmærket hovedvandrerute vise med fede røde prikker. Placeringen af "Folkeskoven i Anebjerg Skov” fremgår af oversigtskortet.

Anebjerg Skov er kendetegnet af et varieret landskab og har stiforløb, der slynger sig gennem skoven, ud på åbne områder, ned til vandløb og vådområder og videre op til udsigtspunkter. En afveksling der allerede nu, giver det fremvoksende skovlandskab et varieret naturindhold og mange forskellige muligheder for naturoplevelser og friluftsliv. Vil man ud på en lang tur kan man fortsætte ad stisystemerne til Pilbrodalen, Stilling-Solbjerg Sø, Skanderborg Sø og Illerup Ådal. Vil man overnatte i det fri, er der fri teltning i de dele af Anebjerg Skov, der ligger lige øst for Fruering. Læs mere om fri teltning på www.udinaturen.dk

En tur gennem Anebjerg Skov er faktisk en lille ’tidsrejse’. I området omkring Falding Høj, blev der plantet små nye træer i foråret 2020, mens man længere mod vest kan se, hvor store træerne vil være bare 10 år senere. Fra Falding Høj kan man få overblik over hele skoven og dens møde med de nye boligområder og Skanderborg Fælled med Skanderborg Kommunes Rådhus, politistation, multihal, en række boldbaner og spil- og legeområder. Hele området kaldes Anebjerg. I klart vejr kan man endda se vandspejlet i Mossø og lade øjet vandre langs horisontlinjen, der tegnes af højderyggen med Danmarks tre højeste punkter Møllehøj, Yding Skovhøj og Ejer Bavnehøj.

Anebjerg Skov ligger oven på nogle af Skanderborg Kommunes største grundvandsressourcer, som skal beskyttes, for at alle i kommunen kan få adgang til rent drikkevand – også i fremtiden. Skoven etableres i samarbejde mellem Skanderborg Kommune, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S og Naturstyrelsen, som alle bidrager økonomisk til opkøb af arealer til skoven. Naturstyrelsen varetager det praktiske arbejde med selve skovrejsningen og skovens forvaltning.

God tur og vis hensyn på din tur!

Hent folderen Anebjerg skov her:

Kontakt

Naturstyrelsen Søhøjlandet

Obfuscated Email

7254 3951

Projekt type Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsats område Gudenåen og Randers Fjord
Periode 2007-2009
Projekt areal Første etape er på ca. 40 ha
Økonomi 16,8 mio kr.

Projektledere

Ole Juul Andersen /

Carl Jensen /

Anders Buus Nielsen