Bærmoseskov og Himmerigskov

Jagtbillede fra Himmerigskov. Foto: Rune Hauskov Kristiansen

Bærmoseskov og Himmerigskov ligger på hver sin side af motorvejen E45 ca. 10 km uden for Århus. På baggrund af Århus kommunes plan: Århus omkranset af skov , har Naturstyrelsen – Søhøjlandet, på nuværende tidspunkt plantet 220 ha skov.
Begge skove er tilplantet med især eg og bøg men også nåletræer. Rødel er i stor udstrækning brugt som ammetræ og på de mere fugtige steder er der blevet plantet ask. I skovbrynet er der plantet buske og træer der ikke bliver særligt store for at beskytte den bagvedliggende skov og give en kønnere overgang til det åbne land.

Bærmoseskov
Skoven er på ca. 80 ha og man har gravet de tidligere rørlagte vandløb fri og lavet åbne bække for at genskabe mere naturlige hydrologiske forhold. Dette har givet et meget varieret dyre- og planteliv.
I Bærmoseskov har man udover at plante almindelige nåletræer også plantet en del lærk, hvor der for eftertiden skal plantes nye træer under for at variere træernes aldre. I nordenden af skoven ligger der en frøplantage med sitkagran. Her ligger også en lille mergelgrav, hvor du kan fange karper og karusser.

Himmerigskov
Denne skov på 140 ha har store lysåbne enge der følger bækkene fra øst til vest. Disse bliver afgræsset af husdyr for at holde bevoksningen nede. I Himmerigskoven er der flere frøplantager til brug for frøavl, her har man plantet både nobilisgran, rødgran og birk.
Himmerigskoven er opkaldt efter Himmeriggårde. Dele af bebyggelsen er revet ned, men selve Himmeriggården er lejet ud til spejderne.
I vestenden af Himmerigskoven ligger Hjulsø, som er en naturlig dalsø nær Søften. Der er frit fiskeri på de nordligste 2/3 af søen. Her findes mange karper og der er nærmest fangstgaranti.

Folder
Vi har lavet en folder hvor du kan læse mere om skovene og se kort over området: