Bævere i Nordsjælland

Bævere i Nordsjælland

Der blev indfanget 6 bæverfamilier i Tyskland mellem 2009  og 2011.
I alt 23 dyr blev genudsat i Nordsjælland.
De bidrager til en ny sund bestand af bævere her.

I 2009 – 2011 blev der sat 23 bævere ud i Arresø og opland. Bæverne blev hentet fra Elben i Wittenberg-Leipzig området (Sachsen – Anhalt) i Tyskland. Bæverne er fanget forskellige steder, så de tilhører forskellige familier, for som udgangspunkt at have et så genetisk varieret materiale som muligt. Siden udsætningen er bæverene blevet overvåget ved årlige bævertællinger frem til 2018.

Projekttype Genudsættelse
Periode 2009 - 2011
Samarbejdspartnere

Naturstyrelsen, Hillerød, Halsnæs og Gribskov Kommuner

Projektbeskrivelse

De første bævere blev sat ud i Nordsjælland i 2009 efter mange års arbejde med forvaltningsplan, udsætningsplaner, ansøgninger og en høring i forbindelse med Pilotprojekt Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Målet med reintroduktionen af bæver er at genindfører en økologisk nøgleart, som hører til i den danske natur, og som kan tilføre skov- og naturområder en del af deres tidligere naturlige dynamik. Samtidig kan Danmark leve op til Bernkonventionen og EU-Habitatdirektivets artikel12, om at undersøge muligheden for at genindføre naturligt hjemmehørende arter.

Efter en vellykket udsætning af bæver i Flynder Å på Klosterheden i Vestjylland og undersøgelser i Nordsjælland, der viste et stort potentiale i og omkring Arresø, fik Naturstyrelsen Nordsjælland godkendelse til udsætning af bævere i dette område.

De første bævere blev sat ud i Nordsjælland i 2009 efter mange års arbejde med forvaltningsplan, udsætningsplaner, ansøgninger og en høring i forbindelse med Pilotprojekt Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Målet med reintroduktionen af bæver er at genindfører en økologisk nøgleart, som hører til i den danske natur, og som kan tilføre skov- og naturområder en del af deres tidligere naturlige dynamik. Samtidig kan Danmark leve op til Bernkonventionen og EU-Habitatdirektivets artikel12, om at undersøge muligheden for at genindføre naturligt hjemmehørende arter.

Efter en vellykket udsætning af bæver i Flynder Å på Klosterheden i Vestjylland og undersøgelser i Nordsjælland, der viste et stort potentiale i og omkring Arresø, fik Naturstyrelsen Nordsjælland godkendelse til udsætning af bævere i dette område.

Nyheder

Projektforløb

Naturstyrelsen har siden 1997 arbejdet med planer om genudsætning af bæver i Nordsjælland. Efter flere års arbejde og udarbejdelse af en bæverforvaltningsplan for Danmark, modtager daværende Skov- og Naturstyrelse en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 i slutningen af april 2009 fra de tre involverede kommuner; Hillerød, Halsnæs og Gribskov til udsætning af bæver. Efter hørringsfristen og afgørelse på en klage i Naturklagenævnet kontakter styrelsen de tyske myndigheder angående levering af bæverfamilier til udsætning.

Udsætning
I oktober 2009 blev den første bæverfamilie sat ud i Holløse Bredning, som er forbundet med Arresø via Ramløse Å. Året efter i november 2010 blev yderligere 11 bævere hentet hjem og sat ud i og omkring Arresø. Udsætningen blev afsluttet i 2011 med 8 dyr.

Overvågning
Dispensationen er givet under forudsætning af at der gennemføres et 5- årigt overvågningsprogram. Bævernes tilstedeværelse i Nordsjælland revurderes på baggrund af overvågningsrapporten, som DCE har udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland.

Tællinger
Naturstyrelsen Nordsjælland har frem til 2018 årligt holdt en (de første 4 år nogle få år to) bævertælling for at følge bævernes udvikling i området. Alle indmeldinger om bævere og bæverspor bliver tjekket og poster bliver afsat til tællingen som, som regel finder sted i april. Tællingen starter med en aftentælling ved mørkets frembrud og afsluttes med en tælling næste morgen ved morgengry. Samtlige observationer registreres og der laves en vurdering af bestandsstørrelsen.

I 2014 blev den første unge observeret ved en tælling, første bevis for udvikling i bestanden.

Kort over projektområdet

Arresøs opland

Arresøoplandet omfatter ca. 216 kvadratkilometer, og består af en række større og mindre søer samt flere større og mindre vandløb.

Udsætningskort

Kort over Arresø med opland og de steder, hvor bæveren er sat ud.

Dokumentarkiv

Kontakt angående bæver i Nordsjælland

Niels Worm

Niels Erik Worm

Skovfoged og vildtkonsulent
Naturstyrelsen Nordsjælland