Hasselmus

Hasselmusen er ikke en ægte mus, men den eneste art af syvsovere i Danmark og Schleswig-Holstein. Den er sjælden og opført på IUCNs rødliste over truede arter og nyder særlig beskyttelse i hele Europa. Som såkaldt bilag 4 art er vi derfor forpligtet til at sikre arten og dens levesteder. Hasselmusen har i Danmark sine kerneområder på Sydfyn og ved Gråsten, samt mindre bestande i skovene ved Sorø og Hvalsø. Især bestandene ved Gråsten og på Sjælland er små og isoleret, mens den fynske bestand er mere stabil.

Hasselmusen er stærkt knyttet til bevoksede arealer med en høj diversitet af planter som f.eks. underskov og arealer under tilgroning (succession) i landskaber med varierede løvskove bundet sammen af artsrige levende hegn. Her lever den af bær, nødder, frugter, knopper, blomster og insekter. Løvskove er hasselmusens fortrukne levested, men et eksempel fra det østlige Schleswig-Holstein viser at stabile populationer findes i intensive kulturlandskaber når levestedet er forbundet med flere gode levesteder.

BioGrenzKorr projektet søger at udvikle forvaltningsmetoder der kan sikre hasselmusens levesteder. Udvikling, afprøvning og formidling af forvaltningsmetoder i skove og hegn i forhold til hasselmusens krav til levested, skal dermed medvirke til at bevare arten i regionen.

Projektet støttes af

Interreg4A logo

Projektpartnere

Schleswig-Holsteinische Landesforsten

Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein

Naturstyrelsen