Skovkorridorer

Habitatdirektivet kræver, at hasselmusens og flagermusens levesteder beskyttes. Gode levesteder for hasselmusen og nogle flagermusarter er knyttet til tæt bevoksede arealer under tilgroning (underskov og krat). Sådanne arealer er begrænset i det effektive skovbrug. Levestederne er meget dynamiske og vokser fra at være egnede levesteder til ikke længere at være det. Ironisk nok betyder det, at for at bevare disse levesteder, er det afgørende, at der gøres en aktiv forvaltningsmæssig indsats. Denne del af projektet søger at udvikle og afklare hvordan forvaltning kan ske indenfor rammerne af habitatdirektivets artikel 12 og kommer med bud på praktiske eksempler og metoder, med tilhørende økonomi. To metoder afprøves.

  • Vedligeholdelse af indre korridorer ved stævning f.eks. langs skovveje og korridorer. Herved bevares arealer under konstant tilgroning.
  • Foryngelse af skoven i større lysbrønde. Efterhånden som skoven udvikler sig flytter disse arealer rundt inden for et større område. Derved beskyttes ”levestedet” på dynamisk vis.

Naturstyrelsen administrere en ny tilskudsorninger til særlig drift af skov, med henblik på beskyttelse af hasselmus' og flagermus' levesteder i skov.

Projektet støttes af

Interreg4A logo

Projektpartnere

Schleswig-Holsteinische Landesforsten

Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein

Naturstyrelsen