BioGrenzKorr - Biodiversitet i grænseoverskridende korridorer

Introduktion
De små pattedyrarter hasselmus og birkemus samt flere flagermusarter er sjældne og beskyttet af EU Habitatdirektivets bilag IV. Habitatdirektivet, som nu er en del af dansk lovgivning, stiller særlige krav til beskyttelse af ikke kun arterne, men også deres levesteder. Arealforvaltere og andre som agerer i landskabet, skal derfor tage særlige hensyn på arealer hvor disse arter forekommer.

Projektformål:
BioGrenzKorr projektet har til formål at udvikle, afprøve og formidle metoder i forvaltning af levesteder for hasselmus og flagermus i skov og levende hegn, samt at opsamle og formidle viden om birkemusen.

Specifikke mål:

  • At udvikle og afprøve praktiske naturplejemetoder med en økonomi, så de kan finde anvendelse på privat ejendom.
  • At bidrage med information og øget opmærksomhed om hasselmusen, flagermus og birkemus og deres forvaltning, ved at inddrage offentligheden og private aktører i projektet.
  • At dele viden og erfaringer hen over grænsen, om fortolkning og implementering af habitatdirektivets artikel 12.
  • At sikrer hasselmusens levesteder på Sydfyn, i Sønderjylland og omkring Flensborg.

Hasselmus, habitatdirektivets artikel 12 og naturforvaltning:
Foto: Leif Sørensen Hasselmusen er knyttet til tæt bevoksede arealer under tilgroning (underskov, krat og hegn). Disse levesteder er meget dynamiske og vokser fra at være egnede levesteder til ikke længere at være det. Ironisk nok betyder det, at for at bevare dens levesteder i kulturlandskabet, er det afgørende, at der gøres en aktiv forvaltningsmæssig indsats f.eks. ved stævning. Dette projekt søger at udvikle og afklare hvordan forvaltning kan ske indenfor rammerne af habitatdirektivets artikel 12 og kommer med bud på praktiske eksempler og metoder, med tilhørende økonomi.

Flagermus og korridorer i skov og landskab
Flere flagermusarter benytter hulheder i gamle træer til dagsophold, nogle kun om sommeren andre både sommer og vinter. Flagermus jager insekter. Nogle benytter skovkanter og ledelinjer i landskabet, hvor der ofte er mange insekter. Andre arter jager inde i skoven, men er ofte afhængig af åbne områder med en rig flora, hvor der også findes mange insekter. Dette projekt søger at øge opmærksomheden om de forskellige arters forskellige levevis i skoven og deres brug af korridorer i landskabet og kommer med bud på hvordan man sikre disse levesteder i arealforvaltningen.

Projektområder
I projektområderne foretages:

  • en nærmerer undersøgelse af nøglearternes udbredelse (hasselmus og flagermusarterne).
  • en analyser af det samlede korridornetværk.
  • afprøvning af forvaltningsmetoder i eksisterende kooridorer.
  • etablering af nye ledelinjer for at skabe sammenhæng imellem levesteder.

Se kort over projektområder .

Projektpartnere
BioGrenzKorr projektet er et fælles EU INTERREG projekt i samarbejde mellem Stiftung Naturschutz og Landesforst begge i Schleswig-Holstein og Naturstyrelsen – Fyn og Sønderjylland på dansk side. Projektet støttes af EUs strukturfonde igennem INTERREG IVA ordningen som administreres af Region Syddanmark. Samlet budget ca. 550.000 €.

Projektet støttes af

Interreg4A logo

Projektpartnere

Schleswig-Holsteinische Landesforsten

Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein

Naturstyrelsen